2019 04 p. 276

Podwójna karta CUSUM do kontroli jakości rodziny betonu

Dual CUSUM chart for the quality control of concrete family

I. SKRZYPCZAK, L. BUDA-OŻÓG, J. ZIĘBA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.3

Wytwórnie betonu towarowego dostarczają bardzo szeroką gamę mieszanek betonowych, o różnych wytrzymałościach, konsystencjach, domieszkach, wymiarach kruszyw itp., jednak niewielkie wytwórnie betonu często nie wytwarzają wystarczającej ilości określonych mieszanek betonowych w celu zastosowania kryteriów zgodności do wybranej klasy betonu według zaleceń normy PN-EN 206:2017. Teoretycznie, rozwiązaniem może być koncepcja rodziny betonu pozwalająca na uzyskanie nie tylko wystarczająco dużej liczby wyników wytrzymałości, ale również na ciągłą kontrolę procesu produkcyjnego, a w konsekwencji na szybsze wykrywanie znaczących zmian w jakości produkowanego betonu. Monitorowanie jakości online odnosi się do monitorowania jakości betonu podczas procesu produkcji, a wykresy CUSUM są skuteczną statystyczną kontrolą procesu produkcji, którą można wykorzystać do monitorowania jakości dla rodziny betonu podczas procesu produkcji. W niniejszym artykule przedstawiono wykres CUSUM i stosowaną procedurę, a także powiązane klasy w konkretnej rodzinie i związane z nimi ryzyka. W artykule, 28-dniową charakterystyczną wytrzymałość na ściskanieróżnych klas betonu oraz szczegółowe informacje dotyczące procesu grupowania ich w rodzinę betonu oraz ryzyka producenta i odbiorcy związane z procesem produkcji betonu zostały zaprezentowane za pomocą kart Cusum i krzywych OC i AOQ.

Ready Mix Concrete plants supply a very wide range of concrete mixes, with different strengths, consistencies, admixtures and aggregate sizes. As a result, a small plant often does not produce enough of certain concrete mixes in order to apply the conformity criteria to a particular concrete class according to EN 206. Theoretically, the concrete family concept allows obtaining a sufficiently high number of strength results and allows a more continuous control of the production process and consequently a more rapid detection of significant changes in quality. Online quality monitoring refers to the monitoring of concrete quality in ready mix concrete during its production process, and the CUSUM charts are an effective statistical procedure control that can be used to monitor the quality of concrete for the concrete family during the production process. In this paper a CUSUM chart and the procedure involved, as well as related classes in the concrete family and the risks associated with them, has been presented. In this article, the 28-day characteristic cube compressive strengths of the various concrete classes and detailed information regarding the process of grouping in the concrete family and the consumer and producer risks associated with the production process, with a Cusum chart and OC and AOQ curves, has been presented.