2019 04 p. 307

Wpływ położenia prętów zbrojeniowych na ich wiązanie z wysokowartościowym, samozagęszczającym się betonem

Effect of reinforcing bars location on their bond in High Performance Self-Compacting Concrete

P. DYBEŁ

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.6

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu położenia prętów zbrojeniowych na ich siłę wiązania z betonem. Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z czterech różnych mieszanek wysokowartościowego betonu samozagęszczającego się, do których stosowano różny dodatek pyłu krzemionkowego, wynoszący 5%, 10% i 15% masy zastępowanego cementu. Zbadano zmiany wiązania prętów na wysokości 480, 800 i 1600 mm, próbek betonowych. W elementach pręty zbrojeniowe zorientowane były prostopadle do kierunku betonowania. Otrzymane wyniki porównano z próbkami z betonu wysokowartościowego zagęszczanego wibracyjnie, wykonanymi z tych samych składników i o takim samym stosunku w/s. Przeprowadzone badania wykazały, że w betonach o wysokiej jakości, samozagęszczających się i BWW, obu zawierających pył krzemionkowy, siła wiązania pręta, wzdłuż wysokości próbki, jest prawie stała. Maksymalne różnice przyczepności między strefą „dobrych” i „słabych” warunków wiązania są znacznie mniejsze niż postuluje się w wytycznych normowych.

In this work the effect of the reinforcing bars location on their bond with concrete was presented. The studies were performed on specimens made of four different High Performance Self-compacting concrete mixes with varying addition of silica fume 5%, 10% and 15% by mass of replaced cement. Since the specimens had heights of 160, 480, 800 and 1600 mm, it was possible to measure the changes of the bond at these levels. In these elements the reinforcing bars were oriented perpendicularly to the placing direction. The obtained results were compared with the specimens of HPC compacted by vibration and made from the same ingredients and with the same water/binder ratio. The performed tests have shown that in the case of the elements made of the HPC–Self Compacting Concrete and HPC, both containing silica fume, the quality of bond conditions, along the elements heights, was nearly constant. The maximum bond differences between the ‘good’ and ‘poor’ bond condition zones were much lower than those mentioned in the standard guidelines.