Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ceramika.agh.edu.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Wyłączenia

Na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Nazwa podmiotu zewnętrznego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dr inż. Leszek Kuczapski, e-mail: kuczap@agh.edu.pl, telefon: +48603604362.

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja budynków

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki posiada swoje pomieszczenia w pawilonach A-3, B-6, HB-6 i B-8. Ich lokalizację prezentuje mapa: KAMPUS AGH

Pawilon B-8

Informacje ogólne

Biuro Dziekana Wydziału oraz Dziekanat Wydziału znajdują się w pawilonie B-8 na parterze. Sekretariat Dziekana Wydziału mieści się w pokoju 0.24 Ponadto w pawilonie B-8 mają swoją siedzibę sekretariaty następujących katedr Wydziału:

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Wejście do pawilonu

Wejście do pawilonu przystosowane dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony przychodni AGH, skąd można przejść wprost do windy. Przy wejściu zainstalowany jest domofon, za pomocą którego można skontaktować się z portiernią.

Dostosowania i udogodnienia

W pawilonie znajduje się winda o wymiarach 128x137 cm, poruszająca się od poziomu -1 do 3. piętra, wyposażona w system informacji głosowej, oraz etykiety w alfabecie Braille'a. Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się:

Na parking przy ulicy Akademickiej prowadzi wjazd od ulicy Reymonta (przy hotelu 'Polonez'). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. Patrz również: informacje o systemie kontroli wjazdu na teren AGH. W tym rejonie znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, w tym dwa w pobliżu wejścia do B-8, a jedno przy Hali Technologicznej.

Pawilon B-6

Informacje ogólne

Ma tu swoją siedzibę:

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Wejście do pawilonu

Wejście głównie do pawilonu B-6 wiedzie po schodach, dlatego osoby poruszające się na wózkach prosimy korzystać z wejścia przez pawilon B-8 (od strony przychodni AGH). Istnieje spoziomowana komunikacja na parterze pomiędzy pawilonami B-8 i B-6. Z poziomu wejścia należy wyjechać na parter i skierować się w stronę głównego wejścia i portierni, gdzie przybywający może liczyć na uzyskanie potrzebnych informacji.

Dostosowania i udogodnienia

Wejście do windy o wymiarach (92x133 cm) znajduje się tuż za portiernią. Winda nie jest wyposażona w system informacji głosowej, wyjazd może się jednak odbyć w asyście portiera. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, naprzeciw pomieszczeń Biura Dziekana.

Pawilon HB-6

Informacje ogólne

Osobną część pawilonu B-6 stanowi Hala Technologiczna. Mieszczą się tutaj laboratoria, warsztaty, sale dydaktyczne i pomieszczenia pracowników Wydziału.

Budynek objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126172326.

Wejście do pawilonu

Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać do budynku przez bramę wjazdową od strony zachodniej (parking za pawilonem B-6) i dalej via dziedziniec do Bramy 8. Brak spoziomowanej komunikacji między B-6 a HB-6.

Dostosowania i udogodnienia

W pobliżu wejścia (Brama 8) znajduje się winda o wymiarach 106x137 cm, nie posiadająca systemu informacji głosowej. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się:

Osoby udające się do pawilonu HB-6 proszone są o korzystanie z miejsc parkingowych dla pawilonu B-8.

Pawilon A-3

Informacje ogólne

Mieszczą się tutaj sekretariaty oraz pomieszczenia następujących katedr:

Pawilon objęty jest systemem monitoringu. Kontakt: portiernia tel. +48126173451.

Wejście do pawilonu

Wejście główne do pawilonu A-3 nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach (ze względu na schody). Rampa wejściowa do pawilonu A-3 jest usytuowana od strony południowej (pawilon U-2). Można z niej korzystać w dni powszednie do godziny 17, albo po skontaktowaniu się z obsługą pawilonu. Po wejściu należy przemieścić się parterowym korytarzem pawilonu do windy, znajdującej się przy wejściu głównym. Znajduje się tu również portiernia, gdzie przybywający może liczyć na uzyskanie potrzebnych informacji.

Dostosowania i udogodnienia

Winda o wymiarach 110x140 cm usytuowana jest od strony północnej i wyposażona w system informacji głosowej. Winda obsługuje poziomy od niskiego parteru do 4. piętra. Piętro 5. jest aktualnie niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Schody w pawilonie nie posiadają specjalnych udogodnień.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się tuż przy windzie na następujących poziomach:

Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 7 (Brama Główna). Wjazd na parking ogranicza szlaban, przy którym znajduje się domofon oraz stanowisko obsługi. Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc pracownika Straży AGH. Patrz również: informacje o systemie kontroli wjazdu na teren AGH. Specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w pobliżu pawilonu A-2.

Informacje dodatkowe

Z kim i jak się kontaktować?

Te informacje mogą okazać się przydatne: telefony kontaktowe AGH

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynków można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych: bon.agh.edu.pl, e-mail: bon@agh.edu.pl, telefon: +48 12 617-46-30.

Informacje dla osób korzystających z komunikacji miejskiej

Siedziba AGH znajduje się w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ul. Czarnowiejskiej, al. Mickiewicza, a tramwajowe przy Placu Inwalidów oraz ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego.

Więcej przydatnych informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Informacje o systemie kontroli wjazdu na teren AGH

Wszelkie formalności związane z uzyskaniem abonamentu wjazdowego realizuje Straż AGH (zalecamy kontakt elektroniczny: e-mail: straz@agh.edu.pl ).

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren AGH: tutaj