Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów pierwszej edycji konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Perły Nauki” znaleźli się absolwenci Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki:

Tytuł projektu:

„Otrzymywanie gradientowych kompozytów C/C-SiOC o podwyższonej odporności na degradację termiczną”

W projekcie badane będą nowe kompozyty typu węgiel – węgiel, z gradientowo rozmieszczoną fazą SiOC. Obecność fazy oksywęglikowej pozwoli uzyskać zwiększoną odporność na degradację termiczną w powietrzu
atmosferycznym, jednocześnie zachowując atrakcyjne parametry charakterystyczne dla klasycznych kompozytów węgiel – węgiel, jak wysoka pojemność cieplna czy stosunkowo niska gęstość. Tworzywa syntezowane będą wariancją metody polimer-infiltracja-piroliza (PIP), bazując na dwóch prekursorach organicznych – żywicy fenolowo-formaldehydowej i żywicy silikonowej, oraz włóknach węglowych. Opracowanie metodyki syntezy gradientowych kompozytów C/C-SiOC jest celem technologicznym projektu. Celem naukowym projektu jest zbadanie wpływu obecności fazy SiOC na własności termiczno-fizyczne (pojemność cieplna, przewodnictwo cieplne, odporność na degradację w podwyższonej temperaturze w powietrzu atmosferycznym) tworzyw gradientowych.

Przyznane środki: 238 920 zł

Projekt realizowany w miejscu zatrudnienia laureata:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Tytuł projektu:

„Modyfikowane kationowo czarne szkła jako materiały anodowe baterii Li-/Na-ion”

Celem projektu jest otrzymanie innowacyjnych, zmodyfikowanych kationami boru i żelaza materiałów ceramicznych na bazie oksywęglika krzemu (SiOC) – tzw. czarnych szkieł, znajdujących zastosowanie jako materiał anodowy w bateriach litowo- i sodowo-jonowych. Na każdym etapie realizacji projektu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania mikrostruktury, struktury oraz własności fizykochemicznych. Do wykorzystanych metod badawczych będą należeć: spektroskopia FT-IR, Ramana, MAS NMR oraz badania SEM+EDS. Pozwoli to na precyzyjne określenie charakteru wiązań wytworzonych przez wprowadzane kationy, jak również ich wpływu na strukturę całego materiału. W celu precyzyjnego określenia charakteru jonów żelaza planowane jest również przeprowadzanie pomiarów synchrotronowych. Kluczowymi badaniami będą pomiary porowatości metodą adsorpcji i desorpcji azotu – BET oraz pomiary przewodnictwa i pojemności elektrycznej. Dzięki nim będzie możliwe jednoznacznie stwierdzenie przydatności materiałów Si(Fe,B)OC jako anody baterii Li-/Na-Ion.

Przyznane środki: 240 000 zł

Tytuł projektu:

„Innowacyjne katody dla ogniw PCFC: optymalizacja perowskitowych materiałów trójprzewodzących”

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, wraz z narastającym kryzysem klimatycznym, doprowadziły do sytuacji, w której zrównoważone źródła energii, w tym energetyka wodorowa, przestały być tylko ciekawą alternatywą, a stały się palącą koniecznością. Wykorzystanie protonowych ceramicznych ogniw paliwowych (PCFC) niesie ze sobą wiele korzyści w porównaniu do SOFC, takich jak obniżenie temperatury pracy czy bezpośrednia recyrkulacja paliwa, jednak obecnie ich potencjał jest ograniczony przez niewystarczającą aktywność elektrochemiczną katody. Wykorzystanie materiałów o przewodnictwie potrójnym (o protonowej, tlenowej i elektronowej składowej) rozszerza obszar aktywny katalitycznie na całą objętość elektrody, pozwalając na znaczący wzrost wydajności. Niemniej jednak, na chwilę obecną tylko bardzo niewielka liczba materiałów jest w stanie połączyć wymogi dotyczące właściwości transportowych, katalitycznych i funkcjonalnych, w stopniu umożliwiającym ich efektywne wykorzystanie. Biorąc pod uwagę opisane czynniki, celem projektu będzie synteza, charakterystyka i optymalizacja składu nowych perowskitów trójprzewodzących do zastosowań w ogniwach PCFC.

Przyznane środki: 214 500 zł

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.