Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko : stypendysta

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Nieorganicznej

Nazwa stanowiska: stypendysta (1 stanowisko)

Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie w dyscyplinie Inżynieria materiałowa lub Technologia Chemiczna;
 • doświadczenie w zakresie syntezy/otrzymywania materiałów nieorganicznych na bazie reakcji w ciele stałym;
 • doświadczenie w zakresie charakterystyki właściwości strukturalnych i transportowych materiałów nieorganicznych;
 • podstawowa znajomość procesów oraz technik wysokotemperaturowej konsolidacji materiałów nieorganicznych;
 • mile widziane doświadczenie w zakresie obróbki szkła kwarcowego;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2, umożliwiającym biegłe posługiwanie się literaturą naukową;
 • ogólne kompetencje: samodzielność naukowa, dyspozycyjność, organizacja pracy, kreatywne myślenie;
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych.

Opis zadań:

W ramach stypendium naukowego będą realizowane wybrane zadania projektu „Optymalizacja efektów synergicznych w wieloskładnikowych chalkogenkach metali przejściowych w celu uzyskania wszechstronnych i ekonomicznych elektrokatalizatorów dla technologii konwersji energii”, którego streszczenie można znaleźć pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/560319-pl.pdf

W szczególności do zadań osób pobierających stypendium będzie należało:

 1. Synteza materiałów na bazie chalkogenków metali przejściowych za pomocą reakcji w ciele stałym.
 2. Asysta przy procesach wysokotemperaturowej konsolidacji materiałów
 3. Asysta przy obróbce szkła kwarcowego.
 4. Przygotowanie próbek do badań (obróbka mechaniczna, przygotowanie zgładów), asysta przy wykonywaniu elektrod.
 5. Asysta przy prowadzeniu pomiarów elektrochemicznych oraz wybranych pomiarów właściwości transportowych.
 6. Analiza wyników uzyskanych podczas przeprowadzenia eksperymentów, ich opracowanie oraz przygotowywanie raportów z realizacji powierzonych zadań badawczych.
 7. Współpraca przy przygotowywaniu publikacji i raportów.

Typ konkursu NCN: OPUS 23

Termin składania ofert: 30 stycznia 2023, godzina 23:59

Forma składania ofert: e-mail: amikula@agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– okres pobierania stypendium: 30 miesięcy
– planowana data rozpoczęcia: 01.02.2023
– stypendium: 1500 PLN miesięcznie 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie;
 • Życiorys (CV);
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
 • Oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierownika projektu, dr inż. Andrzeja Mikuła, e-mail: amikula@agh.edu.pl

Stypendystów wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu (o dokładnym miejscu i czasie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu
dr inż. Andrzej Mikuła
e-mail: amikula@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 24 68