M. Zając, J. Skocek, Ł. Gołek, J. Deja, Supplementary cementitious materials based on recycled concrete paste, Journal of Cleaner Production, 387 (2023) 135743.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135743

Ł. Gołek, New insights into the use of glass cullet in cement composites – Long term examinations, Cement and Concrete Composites, 133 (2022) 104673.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2022.104673

Ł. Gołek, W. Szudek, M. Malik, The Effect of the Type of Activator Anion on the Hydration of Ground Granulated Blast Furnace Slag. Materials, 15(8) (2022) 2835. DOI: https://doi.org/10.3390/ma15082835

W. Szudek, Ł. Gołek, G. Malata, Z. Pytel, Influence of Waste Glass Powder Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Autoclaved Building Materials. Materials, 15(2) (2022) 434.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020434

E. Kapeluszna, Ł. Kotwica, The Effect of Various Grinding Aids on the Properties of Cement and Its Compatibility with Acrylate-Based Superplasticizer. Materials, 15 (2) (2022) 614.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020614

A. Różycka, Ł. Kotwica, Waste Originating from the Cleaning of Flue Gases from the Combustion of Industrial Wastes as a Lime Partial Replacement in Autoclaved Aerated Concrete. Materials, 15 (7) (2022) 2576.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15072576

J. Szydłowski, W. Szudek, Ł. Gołek, Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag. Cement Wapno Beton 26(4) (2021) 264-278.
DOI: https://doi.org/10.32047/CWB.2021.26.4.1

Szudek, W., Gołek, Ł., Malata, G., Pytel, Z., “Influence of Waste Glass Powder Addition on the Microstructure and Mechanical Properties of Autoclaved Building Materials, (2022) Materials, 15 (2), art. no. 434
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020434

Kapeluszna, E., Kotwica, Ł., The Effect of Various Grinding Aids on the Properties of Cement and Its Compatibility with Acrylate-Based Superplasticizer, (2022) Materials, 15 (2), art. no. 614.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15020614

Różycka, A., Kotwica, Ł., Waste Originating from the Cleaning of Flue Gases from the Combustion of Industrial Wastes as a Lime Partial Replacement in Autoclaved Aerated Concrete, (2022) Materials, 15 (7), art. no. 2576.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma15072576

Szydłowski, J., Szudek, W., Gołek, Ł., Effect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag [Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowy], (2021) Cement, Wapno, Beton, 26 (4), pp. 264-278.
DOI: https://doi.org/10.32047/CWB.2021.26.4.1

Gołek, Ł., Szudek, W., Łój, G., “Utilization of ground waste glass cullet in the industrial production of precast concrete elements [Zastosowanie mielonej stłuczki szklanej w przemysłowej produkcji betonowych elementów prefabrykowanych]”, (2021), Cement, Wapno, Beton, 2021 (2), pp. 118-133.
DOI: https://doi.org/10.32047/CWB.2021.26.2.6

Zych, Ł., Osyczka, A.M., Łacz, A., Różycka, A., Niemiec, W., Rapacz-Kmita, A., Dzierzkowska, E., Stodolak-Zych, E., How surface properties of silica nanoparticles influence structural, microstructural and biological properties of polymer nanocomposites, (2021) Materials, 14 (4), art. no. 843, pp. 1-17.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma14040843

Kotwica, Ł., Malich, M., Alkali-silica reaction in calcium aluminate cement mortars induced by deicing salts solutions, (2021) Road Materials and Pavement Design.
DOI: https://doi.org/10.1080/14680629.2021.1916573

Łagosz, A., Olszowski, D., Pichór, W., Kotwica, “Quantitative determination of processed waste expanded perlite performance as a supplementary cementitious material in low emission blended cement composites”, (2021) Journal of Building Engineering, 40, art. no. 102335.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102335

Tomczak, K., Jakubowski, J., Kotwica, Ł., Key factors determining the self-healing ability of cement-based composites with mineral additives, (2021) Materials, 14 (15), art. no. 4211.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma14154211

Tomczak, K., Jakubowski, J., Kotwica, Enhanced autogenous self-healing of cement-based composites with mechanically activated fluidized-bed combustion fly ash, (2021) Construction and Building Materials, 300, art. no. 124028.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124028

Kapeluszna, E., Kotwica, Ł., Nocuń-Wczelik, W., Comparison of the effect of ground waste expanded perlite and silica fume on the hydration of cements with various tricalcium aluminate content – Comprehensive analysis, (2021) Construction and Building Materials, 303, art. no. 124434.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124434

Gołek, Ł., Szudek, W., Błądek, M., Cięciwa, M., The influence of ground waste glass cullet addition on the compressive strength and microstructure of portland cement pastes and mortars [Wpływ dodatku mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość oraz mikrostrukturę zaczynów i zapraw z cementu portlandzkiego], (2020) Cement, Wapno, Beton, 2020 (6), pp. 480-494.
DOI: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.6.5

Gołek, Ł., Guła, A., Effect of the alkali-activated binder on plant growth [Wpływ alkalicznie aktywowanego spoiwa żużlowego na wzrost i rozwój roślin], (2020) Cement, Wapno, Beton, 2020 (3), pp. 242-254.
DOI: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.7

Różycka, A., Kotwica, Ł., Effect of alkali on the synthesis of single phase gyrolite in the system CaO-quartz-H2O”, (2020) Construction and Building Materials, 239, art. no. 117799.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117799

Kapeluszna, E., Kotwica, Pichór, W., Nocuń-Wczelik, W., Cement-based composites with waste expanded perlite – Structure, mechanical properties and durability in chloride and sulphate environments, (2020) Sustainable Materials and Technologies, 24, art. no. e00160.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.susmat.2020.e00160

Tomczak, K., Jakubowski, J., Kotwica, Ł., Self-sealing process evaluation method using ultrasound technique in cement composites with mineral additives, (2020) Materials, 13 (15), art. no. 3336.
DOI: https://doi.org/10.3390/ma13153336

Kapeluszna, E., Kotwica, Ł., Malata, G., Murzyn, P., Nocuń-Wczelik, W., The effect of highly reactive pozzolanic material on the early hydration of alite – C3A – gypsum synthetic cement systems, (2020) Construction and Building Materials, 251, art. no. 118879.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118879

Gołek, Ł., Glass powder and high-calcium fly ash based binders – Long term examinations, (2019)Journal of Cleaner Production, 220, pp. 493-506.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.095

Gołek, Ł., Deja, J., Sitarz, M., The hydration process of alkali activated calcium aluminosilicate glasses, (2019), Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology Part B, 60 (2), pp. 78-90.
DOI: https://doi.org/10.13036/17533562.60.2.14026

Synowiec, M., Micek-Ilnicka, A., Szczepanowicz, K., Różycka, A., Trenczek-Zajac, A., Zakrzewska, K., Radecka, M., Functionalized structures based on shape-controlled TiO2, (2019) Applied Surface Science, 473, pp. 603-613. Cited 8 times.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.12.114

Kotwica, Ł., Florek, K., The influence of lithium compounds on alkali – silica reaction in calcium aluminate cement mortars subjected to the deicing salts attack [Wpływ soli litu na reakcję krzemionki ze związkami sodu w zaprawach z cementu glinowego poddanych korozji w roztworach środków odladzających], (2019) Cement, Wapno, Beton, 2019 (1), pp. 56-67.

Steliga, T., Uliasz, M., Kotwica, Ł., Kremieniewski, M., Assessment of mechanical parameters and physical and chemical properties of solidified drilling-related waste [Ocena parametrów mechanicznych i w łaściwo ści fizykochemicznych zestalonych odpadów wiertniczych],  (2018) Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Mineral Resources Management, 34 (1), pp. 97-118.
DOI: https://doi.org/10.24425/118645

Kotwica, L., Chorembala, M., Kapeluszna, E., Stepien, P., Deja, J., Illikainen, M., Golek, L., Effect of metakaolinite on properties of alkali activated slag materials, (2018) Key Engineering Materials, 761 KEM, pp. 69-72.
DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.69

Kotwica, L., Chorembala, M., Kapeluszna, E., Stepien, P., Deja, J., Illikainen, M., Golek, L., Influence of calcined mine tailings on the properties of alkali activated slag mortars, (2018) Key Engineering Materials, 761 KEM, pp. 83-86.
DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.761.83

Pacewicz, K., Sobotka, A., Gołek, L., Characteristic of materials for the 3D printed building constructions by additive printing, (2018) MATEC Web of Conferences, 222, art. no. 01013.
DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201822201013

Kotwica, Ł., Pichór, W., Kapeluszna, E., Różycka, A., Utilization of waste expanded perlite as new effective supplementary cementitious material, (2017) Journal of Cleaner Production, 140, pp. 1344-1352.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.018

Gołek, Ł., Kapeluszna, E., Rzepa, K., Investigations of the glass activity in municipal and special incinerating plants waste [Badania aktywności fazy szklistej w odpadach ze spalarni komunalnych i specjalnych], (2017) Cement, Wapno, Beton, 2017 (1), pp. 77-89.

Kapeluszna, E., Kotwica, Ł., Różycka, A., Gołek, Ł., Incorporation of Al in C-A-S-H gels with various Ca/Si and Al/Si ratio: Microstructural and structural characteristics with DTA/TG, XRD, FTIR and TEM analysis, (2017) Construction and Building Materials, 155, pp. 643-653.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.08.091

Różycka, A., Pichór, W., Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete, (2016) Construction and Building Materials, 120, pp. 65-71.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.05.019

Kiventerä, J., Golek, L., Yliniemi, J., Ferreira, V., Deja, J., Illikainen, M., Utilization of sulphidic tailings from gold mine as a raw material in geopolymerization, (2016) International Journal of Mineral Processing, 149, pp. 104-110.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.minpro.2016.02.012