Regulamin

Regulamin Centrum Zaawansowanej Inżynierii i Gospodarki Odpadami

Postanowienia ogólne 

§ 1

 1. Centrum Zaawansowanej Inżynierii i Gospodarki Odpadami (nazywane dalej CENTRUM, jest jednostką pozawydziałową działającą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 Statutu AGH we współpracy
  z partnerami przemysłowymi.
 2. Siedzibą CENTRUM jest Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, A3 p. 302.
 3. Jednostką wiodącą Centrum jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
 4. Celem CENTRUM jest prowadzenie i koordynacja działalności naukowo badawczej uczelni w zakresie zarządzania ubocznymi produktami procesów przemysłowych, oraz jej promocja na arenie krajowej
  i międzynarodowej,
 5. CENTRUM podlega Prorektorowi ds. Nauki, który nadzoruje działalność tej jednostki.
 6. Bieżącą działalnością CENTRUM kieruje przewodniczący Rady Naukowej CENTRUM we współpracy dyrektorem administracyjnym WIMiC,
 7. Organem doradczym CENTRUM jest Rada Naukowa Centrum.

Zadania CENTRUM

§ 2

Centrum ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH. Wykonywanie zadań prowadzone jest przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz, w porozumieniu, przez inne jednostki Uczelni, w oparciu o ich zasoby kadrowe, sprzętowe i lokalowe. 

§ 3

Zasadniczymi zadaniami CENTRUM są:

 1. Rozwój potencjału naukowego i zaplecza naukowo-badawczego CENTRUM AGH.
 2. Ukierunkowanie realizowanych prac badawczych z dziedziny inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej na wykorzystanie nowoczesnych metod  badawczych w opracowywaniu technologii zagospodarowania, utylizacji bądź unieszkodliwiania ubocznych produktów procesów przemysłowych (UPPP).
 3. Ukierunkowanie realizowanych prac badawczych z dziedziny inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej na wykorzystanie nowoczesnych metod  badawczych w postępowaniu z UPPP.
 4. Prezentowanie w kraju i zagranicą osiągnięć badawczych CENTRUM.
 5. Propagowanie wykorzystania nowych metod utylizacji w praktyce przemysłowej, szczególnie w odniesieniu do nowych rodzajów odpadów przemysłowych lub pozostałości po ich przetworzeniu.

§ 4

Swoje zadania CENTRUM realizuje w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie unikalnych projektów badawczych z zakresu zagospodarowania UPPP, w tym również we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami badawczymi.  
 2. Realizację innowacyjnych prac rozwojowych dla partnerów przemysłowych. 
 3. Ukierunkowanie Realizowanie prac badawczych z dziedziny inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej na wykorzystanie nowoczesnych metod  badawczych w opracowywaniu technologii zagospodarowania, utylizacji bądź unieszkodliwiania UPPP.
 4. Wskazywanie priorytetowych zagadnień z zakresu problematyki zagospodarowania UPPP w technologii chemicznej i inżynierii materiałowej.  
 5. Stymulowanie tworzenia mocnych kadrowo zespołów do realizacji określonych projektów z zakresu zagospodarowania UPPP.  
 6. Podejmowanie działań w zakresie wyznaczania ścieżek postępowania z UPPP i propagowanie opracowanych rozwiązań.
 7. Nawiązywanie współpracy w rozwiązywaniu problemów z obszaru prowadzonej działalności badawczo rozwojowej z jednostkami naukowymi oraz partnerami przemysłowymi.
 8. Wdrażanie opracowanych rozwiązań do praktyki przemysłowej.
 9. Promocję działań i osiągnięć AGH z zakresu postępowania z UPPP.
 10. Współpraca ze stowarzyszeniami branżowymi. 
 11. Inspirowanie i tworzenie publikacji związanych z technologią chemiczną i inżynierią materiałową.
 12. Organizowanie Seminariów i szkoleń tematycznych.

Rada Naukowa Centrum Zaawansowanej Inżynierii i Gospodarki Odpadami

§ 5

 1. Rada Naukowa CENTRUM jest organem kolegialnym wspomagającym działania Centrum.
 2. Zadaniem Rady Naukowej jest nadzór nad działalnością merytoryczną CENTRUM oraz doradztwo w sprawach organizacyjnych, a w szczególności: 

 a.  udział w tworzeniu rocznego planu działalności merytorycznej CENTRUM i nadzór nad jego realizacją,

 b.  opiniowanie kandydata na Kierownika CENTRUM,

 c.  opiniowanie sprawozdania z działalności CENTRUM

§ 6

 1. Członków Rady Naukowej w liczbie 5 do 8 powołuje Dziekan WIMiC. Skład Rady Naukowej określa Schemat Zarządzania Centrum zapisany w Postanowieniach Ogólnych.
 2. Kadencja członkostwa w Radzie Naukowej Centrum trwa 4 lata.
 3. Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum powołuje Dziekan WIMiC.
 4. Rada Naukowa Centrum spośród swego grona wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 5. Rada Naukowa zbiera się co najmniej raz na pół roku.
 6. Rada Naukowa może powoływać ekspertów, którzy wchodzą w skład Komitetu z głosem doradczym.
 7. Rada Naukowa Centrum działa w oparciu o uchwalony przez siebie wewnętrzny regulamin, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Rektora.     

Działalność organizacyjna i finanse CENTRUM

§ 7

 1. CENTRUM prowadzi działalność w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania
  i unieszkodliwiania odpadów w następujących obszarach: 
 2. działalność naukowo-badawczą, w szczególności w zakresie pozyskiwania i realizacji grantów badawczych, opracowań naukowych, ekspertyz i opinii itp., 
 3. wspomaga działalność dydaktyczną  zainteresowanych Wydziałów w zakresie problematyki dotyczącej odpadów,
 4. świadczenie usług zewnętrznych w zakresie ekspertyz, analiz, instruktaży, itp.,
 5. działalność organizacyjną, w szczególności w zakresie organizacji konferencji, szkół, warsztatów, szkoleń itp. 
 6. W szczegółowych działaniach związanych z obszarami wymienionymi w ust. 1, CENTRUM pełni rolę jednostki organizującej, aktywującej i inspirującej działania.
 7. CENTRUM działa zgodnie z zasadami obowiązującymi na AGH i WIMiC
 8. CENTRUM za swoją działalność w zakresie opisanym w ust. 1-4 pobiera opłaty lub uczestniczy w zyskach ze zrealizowanych przedsięwzięć
 9. Świadczenia wewnątrzuczelniane CENTRUM będą rozliczane na podstawie not wewnętrznych w oparciu o protokoły odbioru oraz uzgodnienia finansowe
 10. CENTRUM koszty swojego funkcjonowania pokrywa z uzyskanych przychodów z działalności określonej w ust. 1-4. na zasadzie umów z innymi Wydziałami AGH oraz jednostkami zewnętrznymi.
 11. Działalność CENTRUM rozliczana jest w ramach działalności wydzielonych.  

Postanowienia końcowe

§ 8

 • Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dziekan WIMiC.
 • Regulamin obowiązuje od zatwierdzenia go przez Dziekana WIMiC.