Zagospodarowanie poflotacyjnych odpadów powstających w trakcie wydobycia i wzbogacania miedzi

Badania dotyczyły odpadów powstających w trakcie przemysłowego wydobywania rud miedzi. Prace badawcze prowadzono na odpadach z flotacji rud. Badania ukierunkowane były na uzyskanie spoiw i tworzyw o możliwie dużej wytrzymałości i trwałości. W trakcie badań uzyskano trwałe materiały wiążące bez użycia klinkieru portlandzkiego wykorzystując alkaliczną aktywację.