Komisja ds. przewodu doktorskiego powoływana jest przez odpowiednią Radę Dyscypliny tj. RD Inżynieria Materiałowa, RD Inżynieria Chemiczna, RD Nauki Chemiczne.

W celu powołania Komisji Doktorant zobowiązany jest do złożenia w Dziekanacie, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia Rady Dyscypliny, następujących dokumentów:

  1. Egzemplarz pracy doktorskiej
  2. Życiorys wraz z informacją o dorobku naukowym (4 egzemplarze, podpisane)
  3. Opinia promotora, promotorów, albo promotora i promotora pomocniczego

Złożone dokumenty opiniowane są przez Prodziekan ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Elżbietę Pamułę, a następnie przekazywane do właściwej Rady Dyscypliny.

Po posiedzeniu Rady Dyscypliny, na którym powołano Komisję oraz Recenzentów należy w terminie do 7 dni donieść do Dziekanatu, B-8, pok. 0.27 cztery oprawione egzemplarze pracy doktorskiej wraz z podpisanym przez promotora raportem antyplagiatowym wygenerowanym w systemie JSA.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH nr 24/2021 z dnia 7 maja 2021 zmianie ulega wzór strony tytułowej rozprawy doktorskiej (załącznik nr 2 do zarządzenia 24/2021)

Wykaz obowiązkowych dokumentów składanych osobiście przez doktorantów / lub przedstawicieli Wydziału/Dyscypliny w Bibliotece Głównej AGH (http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/152) – Czytelnia Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych: