Informujemy, że Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki uczestniczy w projekcie:

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu – prof. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy


Okres realizacji:  2018.09.01 – 2022.08.31