Zasady kwalifikacji na II stopień studiów na ścieżki dyplomowania na kierunkach Inżynieria Materiałowa i Technologia Chemiczna prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Na ścieżkach dyplomowania obowiązują następujące zasady kwalifikacji kandydatów:

Kandydat kwalifikowany jest na ścieżkę dyplomowania, którą zaznaczył jako pierwszy wybór w kolejności wartości malejącej wskaźnika rekrutacji WR (od największego do najmniejszego), aż do wypełnienia maksymalnej liczby miejsc dla danej ścieżki.

W przypadku gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych na daną ścieżkę jest większa niż liczba miejsc wówczas brany jest pod uwagę drugi i kolejny wybór kandydata, przy czym decydująca jest tu zarówno kolejność wyboru jaki i wskaźnik rekrutacji WR.

W przypadku ścieżek, które nie osiągnęły minimalnej liczby kandydatów zastrzega się możliwość nieuruchomienia ścieżki. Wówczas kandydaci zostaną przypisani do ścieżki kolejnego wyboru.

W przypadku braku miejsc na zadeklarowanych przez kandydata ścieżkach lub braku wskazania przez kandydata kolejnych ścieżek przypisanie do ścieżki następuje decyzją Wydziałowego zespołu ds. Rekrutacji.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego na poszczególne kierunki: