Nazwa jednostki: Akademia Górniczo -Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Kraków.

Nazwa stanowiska: stypendysta

Wymagania:

 • Magisterium w zakresie inżynierii materiałowej lub wykształcenie wyższe techniczne.
 • Student szkoły doktorskiej.
 • Wiedza z zakresu modelowania i symulacji komputerowej metodą elementów skończonych.
 • Wiedza z zakresu projektowania urządzeń elektronicznych w środowisku CAD 3D.
 • Wiedza z zakresu wytwarzania i pomiarów modułów termoelektrycznych do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Doświadczenie w obsłudze sprzętu do pomiarów modułów termoelektrycznych.
 • Dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy naukowej.
 • Motywacja do rozwijania swoich umiejętności, zdolność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się literaturą naukową w tym języku.

 

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu Inżynieria entropowa oraz optymalizacja złącz w materiałach do efektywnej termoelektrycznej konwersji energii pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego/Jej zadaniem będzie:

 • Opracowanie i wytwarzanie prototypowych modułów termoelektrycznych.
 • Numeryczne modelowanie oraz pomiary parametrów energetycznych (moc, sprawność, napięcie, prąd itd.) modułów termoelektrycznych.
 • Badania powtarzalności, odtwarzalności oraz trwałości modułów termoelektrycznych.

 

 

Typ konkursu NCN: WEAVE-UNISONO

Termin składania ofert: 05.12.2023r.

Forma składania ofert: e-mail, wojciech@agh.edu.pl (prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Nieorganicznej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Budynek B6, piętro nr 3, pokój 302).

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości 3333,00 zł/miesiąc.
 2. Okres finansowania: 10 miesięcy.
 3. Rozpoczęcie pracy w projekcie: 10.12.2023.

Dodatkowe informacje:

 1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 2. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium (pliki PDF) należy wysyłać drogą mailową na adres: wojciech@agh.edu.pl. W tytule emaila należy wpisać „WEAVE-UNISONO stypendysta 2023/2024”.
 3. Wysłanie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.
 4. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Wymagany dokumenty:

 1. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zaangażowaniu w działalność naukową (lista publikacji, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia, praca w kołach naukowych, itp.).
 2. Odpis (skan) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów drugiego stopnia.
 3. Zaświadczenie o statusie doktoranta.
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka angielskiego.

Przesłane dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w np. CV,  w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: Krzysztof Wojciechowski (wojciech@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 34 42).