Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko : stypendysta

Nazwa stanowiska: Stypendysta (student)

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły co najmniej 1. stopień studiów w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa lub w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania merytoryczne:

 • Posiadać udokumentowany dorobek naukowy (staże naukowe, publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych) w zakresie otrzymywania tlenkowych materiałów funkcjonalnych;
 • Mieć doświadczenie w zakresie syntezy materiałów tlenkowych z wykorzystaniem technik chemii mokrej i reakcji w ciele stałym;
 • Mieć doświadczenie w zakresie obróbki danych rentgenograficznych, dylatometrycznych oraz danych pochodzących z mikroskopii elektronowej ;
 • Wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z literatury naukowej;
 • Posiadać umiejętności praktyczne w zakresie preparatyki próbek ceramicznych;
 • Posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu fizykochemii ciała stałego, ze szczególnym uwzględnieniem chemii defektów punktowych, transportu masy i ładunku w materiałach jonowych oraz krystalochemii materiałów spinelowych;
 • Wykazywać się samodzielnością w pracy laboratoryjnej, dobrą organizacją pracy oraz umiejętnością analitycznego myślenia;
 • Preferowane doświadczenie związane z syntezą i charakterystyką układów materiałów tlenkowych o wysokiej entropii.

Opis zadań:

Stypendysta będzie brał udział w pracach badawczych związanych z realizacją projektu „Projektowanie własności funkcjonalnych spineli wysokoentropowych poprzez analizę ich struktury na poziomie atomowym”. W szczególności, jego zakres obowiązków będzie obejmował:

 • Syntezę tlenkowych materiałów o wysokiej entropii z wykorzystaniem metod chemii mokrej i syntezy w ciele stałym
 • Charakterystykę fazową otrzymanych materiałów z wykorzystaniem metody dyfrakcji rentgenowskiej
 • Charakterystykę morfologii oraz składu chemicznego otrzymanych materiałów z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej SEM+EDS

Ponadto, stypendysta będzie brał czynny udział w realizacji pozostałych zadań przewidzianych w projekcie, obejmujących m.in. badania z wykorzystaniem metod synchrotronowych. Oprócz tego, oczekiwany jest czynny udział w przygotowaniu manuskryptów publikacji oraz w obrębie innych sposobów popularyzacji wyników (konferencje naukowe)

Typ konkursu NCN: OPUS 23 (ST8)

Termin składania ofert: 05.05.2023

Forma składania ofert: poczta elektroniczna (e-mail)

Miejsce pracy: Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Warunki zatrudnienia

 • Umowa stypendialna
 • Wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie
 • Maksymalny okres zatrudnienia – 24 miesiące
 • Data rozpoczęcia – 05.2023

Stypendium będzie wypłacane w comiesięcznych ratach na podstawie umowy zawartej pomiędzy jednostką a stypendystą, która określać będzie wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

Dodatkowe informacje:

Od Kandydata wymagane będą następujące dokumenty:

 • CV (wersja angielska)
 • Lista publikacji
 • Informacje o innych osiągnięciach naukowych (udział w projektach badawczych, konferencjach, stypendia i inne osiągnięcia)
 • List motywacyjny (maksymalnie 1 strona)
 • Dokument potwierdzający ukończenia I stopnia studiów w wymaganych dyscyplinach
 • Klauzula dotycząca informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej  na adres: dabrowa@agh.edu.pl

W tytule wiadomości należy umieścić „OPUS23 – Stypendysta”. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegółowe informacje odnośnie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Data rozstrzygnięcia konkursu: 01.05.2023 r.

Prosimy o zamieszczenie w przesłanej dokumentacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883„.