• Post category:Informacje

W strukturze AGH funkcjonuje Sieć Brokerów AGH, która obejmuje brokerów działających na wydziałach, mocno współpracujących z Prodziekanami odpowiedzialnym za współpracę z otoczeniem.

Celem głównym działalności brokerów jest wzrost zakresu komercjalizacji wiedzy oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Główne zadania wydziałowych brokerów innowacji to:

 1. Scouting technologiczny – aktywna identyfikacja wyników badań,
 2. Rozwijanie relacji z zespołami badawczymi,
 3. Ocena potencjału rynkowego technologii,
 4. Aktualizacja oferty technologicznej,
 5. Rozwijanie relacji z biznesem, rozpoznanie potrzeb partnerów biznesowych,
 6. Współpraca z kierownikiem dyscypliny naukowej w zakresie ewaluacji wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,
 7. Współpraca ze spółką celową AGH w identyfikacji zespołów posiadających potencjał do powołania technologicznych spin-off,
 8. Dzielenie się wiedzą z innymi brokerami w sieci.

Zadaniem grupy wydziałowych brokerów innowacji jest pozyskanie precyzyjnej informacji o zasobach wiedzy uczelni w kontekście jej zdolności do komercjalizacji. Jest to głównym komponent aktywnego systemu identyfikacji i monitoringu wyników badań interesujących dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

Są to zadania złożone i wymagające zaangażowania czasowego. Stąd proponujemy następujące atrybuty profilu brokera wydziałowego:

 • osoba z tytułem co najmniej mgr.  zatrudniona w AGH, wpisująca się w obszar działalności reprezentowanego wydziału,
 • jako atut znajomość mechanizmów komercjalizacji wiedzy,
 • zdolność do łatwego nawiązywania kontaktów z zespołami badawczymi jak i przedsiębiorstwami, zorientowany w potencjale innowacyjnym wydziału,
 • cieszący się zaufaniem i poparciem Dziekana i społeczności akademickiej wydziału,
 • mogący poświęcić część tygodniowego czasu pracy na działalność brokerską stąd nie powinny to być osoby pełniące inne, ważne funkcje na wydziale.

Zaakceptowany kandydat na brokera wydziałowego otrzyma dodatek finansowy oraz pełnomocnictwo Rektora AGH do prowadzenia działalności brokerskiej.

Centrum Transferu Technologii zapewni brokerom wydziałowym wsparcie we wprowadzeniu w obowiązki oraz dostęp do źródeł informacji koniecznych do pracy brokera. Brokerzy są sukcesywnie szkoleni.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na Wydziałowego Brokera Innowacji proszone są o zgłoszenie swojej kandydatury do 20.02.2023, na adres e-mail: deja@agh.edu.pl.