Komunikat Dziekana WIMiC nr 11/2022

z dnia 29.11.2022 r.

w sprawie terminów składania wniosków o nagrody i odznaczenia na WIMiC w 2023 roku

 

Szanowni Państwo, P.T. Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że w 2023 roku wnioski o nagrody i odznaczenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Komisji ds. Nagród i Odznaczeń WIMiC (nagrody_wimic@agh.edu.pl) w następujących terminach:

  1. do dnia 2 stycznia 2023 r. – wnioski o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi i osiągnięcia w działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. (Dz. U., Nr 99, poz.1073 z późn. zm.).

Uwaga: uzasadnienie wniosku o medal KEN powinno zawierać wyłącznie opis osiągnięć dydaktycznych Kandydata;

  1. do dnia 2 stycznia 2023 r. – udokumentowane wnioski o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznawanie (Dz. U. poz. 976 z dnia 24 maja 2019 r. z póżn. zm.);

  2. do dnia 31 marca 2023 r. – udokumentowane wnioski o nagrodę ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki za osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. (tekst jednolity Dz. U., 2021, poz. 2286);

  3. do dnia 31 marca 2023 r. – wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich (tzw. III filar) wraz z załącznikami (skany oświadczeń członków zespołów) zgodnie z Załącznikiem nr 15 (z późn. zm.) do Regulaminu wynagradzania pracowników (Zarządzenie Rektora Nr 15 z 16 marca 2O20 r. z poźn. zm.);

  4. wnioski o ordery i odznaczenia państwowe należy składać z wyprzedzeniem min. 12 miesięcy od daty, kiedy miałoby nastąpić wręczenie odznaczenia, z zachowaniem wymogów zawartych w ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn. Dz. U., 2022, poz. 1031) i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 15 grudnia 2004 r. (Dz. U. nr 277, poz. 2743 z późn. zm.);         

Po weryfikacji wniosków, Komisja ds. Nagród i Odznaczeń WIMiC poprosi o złożenie wniosków w wersji papierowej.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące nagród i odznaczeń, w tym obowiązujące akty prawne oraz wzory formularzy, znajdują się na serwerze WIMiC w katalogu Nagrody (https://wimic.agh.edu.pl/chmura/index.php/f/2257023).

Jednocześnie przypominam o konieczności zarejestrowania się na serwerze WIMIC, gdyż dostęp do katalogu mają wyłącznie zarejestrowani pracownicy naszego Wydziału.

Łączę wyrazy szacunku

Dziekan