Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko : stypendysta

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo -Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – Kraków.

Nazwa stanowiska: stypendysta.

Wymagania:

 • Magisterium w zakresie fizyki
 • Słuchacz szkoły doktorskiej.
 • Wiedza z zakresu działania laserów ciągłych i impulsowych oraz ich zastosowania.
 • Pożądane doświadczenie w obsłudze lasera femtosekundowego.
 • Umiejętność obsługi lasera CO2.
 • Doświadczenie w modyfikacji materiałów metodami laserowymi.
 • Kompetencje do projektowania stanowiska pracy do kontroli parametrów kierowanej krystalizacji szkieł przy użyciu laserów, zlokalizowanego w Krakowie.
 • Umiejętność programowania w środowiskach LabVIEW, LabWindows, Python.
 • Dyspozycyjność oraz predyspozycje do pracy naukowej.
 • Motywacja do rozwijania swoich umiejętności, zdolność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się literaturą naukową w tym języku.

 

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Niskofononowe aktywne szklano-ceramiczne falowody wytwarzane metodą laserowo indukowanej krystalizacji” pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Leśniak na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego/Jej zadaniem będzie praca naukowo-badawcza obejmująca:

 • Opracowanie warunków ekspozycji promieniowania laserowego na szkłach nie-
  i domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 • Określenie wpływu parametrów energetycznych laserów pracujących w reżimie impulsowym i ciągłym na zmiany właściwości szkieł.
 • Przygotowanie materiału do publikacji.

 

Typ konkursu NCN: SONATA – ST

Termin składania ofert: 27.04.2023r.

Forma składania ofert: osobiście (dr inż. Magdalena Leśniak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Budynek B8, piętro nr 3, pokój 3.38).

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium w wysokości 3500 zł/miesiąc.
 2. Okres finansowania: 12 miesięcy.
 3. Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.05.2023.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.
 2. Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o stypendium (pliki PDF) należy wysyłać drogą mailową na adres: mlesniak@agh.edu.pl. W tytule emaila należy wpisać „SONATA 16 stypendysta 2023/2024”.
 3. Złożenie dokumentacji niekompletnej stanowi podstawę do odrzucenia zgłoszenia w trakcie oceny formalnej.
 4. Komisja stypendialna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi osobami, weryfikacji informacji podanych przez kandydata/kę oraz do zakończenia konkursu bez wyłonienia Stypendysty/ki.

Wymagany dokumenty:

 1. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zaangażowaniu w działalność naukową (lista publikacji, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia, praca w kołach naukowych, itp.).
 2. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań i osiągnięć naukowych.
 3. Odpis (skan) dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów drugiego stopnia.
 4. Potwierdzenie uczestnictwa w szkole doktorskiej.
 5. Certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające stopień znajomości języka angielskiego.

Przesłane dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w np. CV,  w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu: Magdalena Leśniak (mlesniak@agh.edu.pl).