Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Nazwa stanowiska: PostDoc

 

Wymagania:

 • uzyskany stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, inżynieria (technologia) chemiczna, inżynieria materiałowa lub dyscyplin pokrewnych;
 • posiadanie dorobku naukowego obejmującego prace publikowane w literaturze światowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym;
 • doświadczenie i umiejętność obsługi nowoczesnej aparatury oraz obróbki i interpretacji wyników badań struktury i właściwości materiałów, a w szczególności w zakresie spektroskopii w podczerwieni FT-IR oraz spektroskopii Ramana;
 • umiejętność eksploracji baz danych eksperymentalnych;
 • umiejętność pracy z środowiskami Matlab i Python;
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność implementacji metod uczenia maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiającą posługiwanie się literaturą naukową;
 • duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą;
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Opis zadań:

Doktorant będzie brał udział w realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Struktura materiału geopolimerowego jako matryca do immobilizacji niebezpiecznych jonów”. Celem projektu jest opracowanie składu i sposobu otrzymywania matrycy geopolimerowej do unieszkodliwiania popiołów dennych ze spalania odpadów zawierających jony metali ciężkich.

Do zadań pracownika będzie należeć:

 • aktywna współpraca z kierownikiem i innymi wykonawcami;
 • planowanie i przeprowadzenie badań z zakresu syntez uwodnionych krzemianów;
 • obsługa spektrometrów w podczerwieni i Ramana;
 • opracowanie i interpretowanie wyników badań;
 • współpraca przy przygotowywaniu publikacji i raportu z projektu;
 • prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert:

Forma składania ofert: forma papierowa

Warunki zatrudnienia: Umowa na czas określony na 8 miesięcy.

Termin składania oferty : 05.10.2023

Dodatkowe informacje:

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. podanie;
 2. życiorys (CV);
 3. list motywacyjny;
 4. dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego;
 5. wykaz dorobku naukowego obejmujący informacje o publikacjach, udziale w projektach badawczych, stażach, stypendiach, innych osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach, itp.

 

Na zgłoszeniu należy dopisać:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków; pokój 302/budynek B8). Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu.