Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko : stypendysta

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Nieorganicznej

Nazwa stanowiska: stypendysta (1 stanowisko)

Wymagania:

 • ukończone studia inżynierskie w dyscyplinie Inżynieria materiałowa lub Technologia Chemiczna;
 • doświadczenie w zakresie syntezy/otrzymywania materiałów nieorganicznych;
 • podstawowa znajomość procesów katalitycznych i procedur pomiarowych;
 • podstawowa znajomość struktury elektronowej materiałów nieorganicznych;
 • znajomość podstawowych programów oraz formalizmów wykorzystywanych w obliczeniach ab initio;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B-2, umożliwiającym biegłe posługiwanie się literaturą naukową;
 • ogólne kompetencje: samodzielność naukowa, dyspozycyjność, organizacja pracy, kreatywne myślenie;
 • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych.

Opis zadań:

W ramach stypendium naukowego będą realizowane wybrane zadania projektu „Optymalizacja efektów synergicznych w wieloskładnikowych chalkogenkach metali przejściowych w celu uzyskania wszechstronnych i ekonomicznych elektrokatalizatorów dla technologii konwersji energii”, którego streszczenie można znaleźć pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/560319-pl.pdf

W szczególności do zadań osób pobierających stypendium będzie należało:

 1. Synteza materiałów na bazie chalkogenków metali przejściowych za pomocą wybranych technik (reakcja w ciele stałym, synteza hydrotermalna).
 2. Asysta w obliczeniach ab initio i analizie uzyskanych wyników.
 3. Wyznaczanie zależności pomiędzy strukturą elektronową i deskryptorami aktywności katalitycznej a właściwościami użytkowymi materiałów.
 4. Asysta przy prowadzeniu pomiarów elektrochemicznych, z wykorzystaniem technik woltamperometrycznych.
 5. Analiza wyników uzyskanych podczas przeprowadzenia eksperymentów, ich opracowanie oraz przygotowywanie raportów z realizacji powierzonych zadań badawczych.
 6. Współpraca przy przygotowywaniu publikacji i raportów.

Typ konkursu NCN: OPUS 23

Termin składania ofert: 30 stycznia 2023, godzina 23:59

Forma składania ofert: e-mail: amikula@agh.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– okres pobierania stypendium: 30 miesięcy
– planowana data rozpoczęcia: 01.02.2023
– stypendium: 1500 PLN miesięcznie

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Podanie;
 • Życiorys (CV);
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia;
 • Oświadczenie kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).”

Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierownika projektu, dr inż. Andrzeja Mikuła, e-mail: amikula@agh.edu.pl

Stypendystów wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu (o dokładnym miejscu i czasie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną).

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu
dr inż. Andrzej Mikuła
e-mail: amikula@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 24 68