Issue 1 – 2019

Zależność przebiegu dekarbonatyzacji od mikrostruktury i stopnia krystaliczności skał węglanowych podczas wypalania wapna
Relationship between microstructure of carbonate rocks, calcite crystallinity and decarbonisation process during lime burning

Dalibor Všianský, Karel Dvořák, Jaroslav Bureš, Karel Slavíček

Badania oczyszczania powietrza przez fotokatalityczne tynki gipsowe i ich wybranych właściwości technicznych
Photocatalytic gypsum plasters – studies of air cleaning properties and selected technical parameters

Kamila Zając, Reresa Rucińska, Antoni W. Morawski, Magdalena Janus

Wpływ tworzyw sztucznych z odpadów przemysłowych poddanych obróbce powierzchniowej na właściwości mechaniczne kompozytu cementowego
Effect of surface treated industrial waste plastics on the mechanical properties of cement composite

Dheya M. A. Ghilan, Egemen Teomete

Spoiwo geopolimerowe z prażonej gliny o umiarkowanej zawartości kaolinu
Alkali activated clay of moderate kaolin content

Rafik Abbas, Mona Aly, Hanaa. Y. Ghorab

Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w Polsce
The impact of the business cycle in the construction industry on cement production in Poland

Justyna Łapińska, Grzegorz Kądzielawski, Ewa Zdunek-Rosa, Agnieszka Huterska

Wpływ soli litu na reakcję krzemionki ze związkami sodu w zaprawach z cementu glinowego poddanych korozji w roztworach środków odladzających
The influence of lithium compounds on alkali – silica reaction in calcium aluminate cement mortars subjected to the deicing salts attack

Łukasz Kotwica, Katarzyna Florek

Wybór spoiwa przyjaznego dla środowiska w celu zastosowania odpowiedniego cementu w budownictwie
Developing a Material Sustainable Performance Score (MSPS) to select an alternative Cementitious Material

A. Suchith Reddy, Rathish Kumar, Anand Raj