Category Archives: 2020 (Volume 25)

Issue 6 – 2020 (25)

Pages: 432 – 443 Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych The effect of hydraulic road binders and cement with diamidoamine lactate additive on the compressive strength and freeze-thaw resistance of cohesive soils Szymon Węgliński doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.1 Pages: 444 – 456 Ryzyko związane z oceną

Read More

Issue 5 – 2020 (25)

Pages: 348 – 357 Belit w cementach o małej emisji CO2 w procesie klinkieryzacji Belite in cements with low emission of CO2 during clinker formation Marek Gawlicki doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.5.1 Pages: 358 – 366 Wpływ cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu nienapowietrzonego na przepuszczalność gazów The influence of cyclic water freezing on gas permeability of non-air-entrained concrete

Read More

Issue 4 – 2020 (25)

Pages: 261 – 274 Propozycja wdrożenia koncepcji „lean construction” opartej na znormalizowanych systemach zarządzania jakością w organizacjach branży budowlanej The proposition of implementing the lean construction concept based on normalized quality management systems in the organizations operating in the construction industry M. Bugdol, B. Goranczewski, G. Kądzielawski, G. Pakuła doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.4.1 Pages: 275 – 281

Read More

Issue 3 – 2020 (25)

Pages: 165 – 174 Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na wybrane właściwości mechaniczne cienkowarstwowych zapraw cementowych Effect of redispersible polymer powders on selected mechanical properties of thin-bed cementitious mortars Marcin Kulesza, Dawid Dębski, Jadwiga Fangrat, Jacek Michalak* doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.3.1 Pages: 178 – 187 Właściwości samozagęszczającego się betonu z popiołem z odpadów z przetworzonych oliwek Properties of self-compacting

Read More

Issue 2 – 2020 (25)

Pages: 078 – 094 Badania wytrzymałości, struktury porów i przemian fazowych materiału podsadzkowego zawierającego odpady po przeróbce rud żelaza, poddanego działaniu wysokiej temperatury Experimental study of strength, pore structure and phase evolution characteristics of iron tailings cemented paste backfill under high temperature Jianhui Tang, Ping Li, Xudong Chena, Yin Bai doi: https://doi.org/10.32047/CWB.2020.25.2.1 Pages: 095 –

Read More

Issue 1 – 2020 (25)

Pages: 003 – 020 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Pages: 021 – 030 REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE

Read More

ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH GRUNTOBETONÓW WOBEC STALI ZBROJENIOWEJ ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL TOMASZ ZDEB, TOMASZ TRACZ, MATEUSZ ŻELAZIK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7 W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodąługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego,o różnych

Read More

THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

ZDOLNOŚĆ IŁOWO-CEMENTOWYCH SPOIW HYDRAULICZNYCH DO AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH I AROMATYCZNYCH THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS AGATA STEMPKOWSKA doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.6 Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie sięniedostatecznie oczyszczonych ścieków rafi neryjno-petrochemicz-nych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi upraw-nej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów

Read More

A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY

ZAPRAWA MURARSKA Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY D. R. SESHU, N. R. D. MURTHY doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.5 Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzy-małość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że czę-ściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%,

Read More

ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

OCENA ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM W POLSCE Z ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS JUSTYNA ŁAPIŃSKA, IWONA ESCHER, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI, PAWEŁ BRZUSTEWICZ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4 W artykule autorzy wykorzystali metodę porządkowania liniowego, należącą do metody wielowymiarowej

Read More

SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ KLINKIERU PODCZAS PRODUKCJI CEMENTU SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION JAROSŁAW PAWLUK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.3 Zbyt wysoka temperatura klinkieru, w szczególności wyższa od 70°C, powoduje pewne trudności w produkcji cementu, pogarsza jego jakość i prowadzi do zbrylania materiału w silosie. Aby zapo-biec tym problemom należy stosować specjalne zabiegi techno-logiczne

Read More

THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS

REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS EDYTA SPYCHAŁ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.2 W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw ce-mentowych modyfi kowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały

Read More

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały

Read More