Category Archives: Issue 1 (25)

Issue 1 – 2020 (25)

Pages: 003 – 020 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Pages: 021 – 030 REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE

Read More

ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH GRUNTOBETONÓW WOBEC STALI ZBROJENIOWEJ ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL TOMASZ ZDEB, TOMASZ TRACZ, MATEUSZ ŻELAZIK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7 W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodąługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego,o różnych

Read More

THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

ZDOLNOŚĆ IŁOWO-CEMENTOWYCH SPOIW HYDRAULICZNYCH DO AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH I AROMATYCZNYCH THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS AGATA STEMPKOWSKA doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.6 Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie sięniedostatecznie oczyszczonych ścieków rafi neryjno-petrochemicz-nych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi upraw-nej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów

Read More

A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY

ZAPRAWA MURARSKA Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO A STUDY ON FLY ASH CEMENT MORTAR AS BRICK MASONRY D. R. SESHU, N. R. D. MURTHY doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.5 Zbadano wpływ popiołu lotnego zastępującego cement na wytrzy-małość zaprawy murarskiej. Uzyskane wyniki wykazały, że czę-ściowe zastąpienie cementu popiołem lotnym w zaprawie o dużej zawartości cementu jest możliwe nawet do 40%,

Read More

ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

OCENA ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM W POLSCE Z ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS JUSTYNA ŁAPIŃSKA, IWONA ESCHER, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI, PAWEŁ BRZUSTEWICZ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4 W artykule autorzy wykorzystali metodę porządkowania liniowego, należącą do metody wielowymiarowej

Read More

SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ KLINKIERU PODCZAS PRODUKCJI CEMENTU SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION JAROSŁAW PAWLUK doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.3 Zbyt wysoka temperatura klinkieru, w szczególności wyższa od 70°C, powoduje pewne trudności w produkcji cementu, pogarsza jego jakość i prowadzi do zbrylania materiału w silosie. Aby zapo-biec tym problemom należy stosować specjalne zabiegi techno-logiczne

Read More

THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS

REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS EDYTA SPYCHAŁ doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.2 W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw ce-mentowych modyfi kowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały

Read More

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1 Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały

Read More