2019 02 p. 116-125

Skuteczność stabilizacji cementem podłoża nawierzchni drogowej na
podstawie wyników badania płytą statyczną
Effectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement as based on static plate load tests

Tomasz Bardel, Grzegorz Kądzielawski

Cytować jako / Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.2.4

W artykule przeanalizowano wyniki kilkuset badań płytą statyczną na podłożu stabilizowanym cementem, na mieszance związanej cementem, a także na podbudowie nawierzchni ułożonej na podłożu lub nasypach stabilizowanych cementem. Ocenianym parametrem nośności był wtórny moduł odkształcenia E2. Stwierdzono, że stabilizacja podłoża cementem umożliwia osiągnięcie wymaganych wartości E2≥120 MPa. Wyższa skuteczność stabilizacji dotyczyła mieszanek związanych cementem (90% punktów powyżej 120 MPa) niż rodzimego podłoża stabilizowanego cementem (66%). Podbudowa nawierzchni wykonana z kruszywa łamanego ułożona na podłożu lub nasypach stabilizowanych cementem wykazywała wysokie wartości E2, a jedynie 3% punktów nie osiągało wartości 120 MPa, co świadczy o skuteczności stabilizacji cementem podłoża nawierzchni.

The paper presents the results of several hundred static plate load tests on a soil subgrade stabilized with cement and on a mixture with cement, as well as on subgrade of pavement made on a soil subgrade or on embankments stabilized with cement. Secondary modulus of elasticity E2, which is a parameter of the bearing capacity, was measured. The results have shown that subgrade stabilized with cement reaches E2 ≥ 120 MPa. The greater effectiveness of stabilization concerned mixtures with cement (90% over 120 MPa value) than the cement-stabilized subgrade “in situ” (66%). Road pavement made of coarse aggregate build on the soil subgrade or on embankments stabilized with cement have shown high E2 values, and only 3% of measured values have been under 120 MPa, which proves the effectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement.