2019 03 p. 238

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU Z PRZETWORZONYM KRUSZYWEM Z RECYKLINGU

A STUDY OF CONCRETE STRENGTH WITH PROCESSED RECYCLED AGGREGATE

H. KASAGANI, T. SALI, C.B.K. RAO

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.3.238

W pracy zbadano wpływ kruszywa z recyklingu, poddanego sortowaniu, czyszczeniu, ścieraniu w bębnie Devala, myciu i suszeniu na właściwości betonu. Zbadano właściwości fizyczne tego kruszywa, wpływające na właściwości mieszanki betonowej oraz betonu stwardniałego. Ustalono zależność pomiędzy ciężarem właściwym, nasiąkliwością i ilością przylegającej do kruszywa starej zaprawy dla różnych poziomów zastąpienia kruszywa naturalnego kruszywem z recyklingu, aby umożliwić skrócenie czasu potrzebnego do przeprowadzenia badań wstępnych kruszywa. Badano mieszanki betonowe o dwóch klasach wytrzymałości, w których odpowiednio 0%, 25%, 50%, 75% i 100% kruszywa naturalnego zastąpiono kruszywem z recyklingu. Kruszywo to było poddane ścieraniu w bębnie Devala przez dwie i cztery godziny. Zastosowanie kruszywa poddanego ścieraniu przez dwie godziny spowodowało poprawę wytrzymałości do maksymalnie 7% dla klasy wytrzymałości M25 i 20% dla klasy wytrzymałości M35 w porównaniu z betonem zawierającym kruszywo niepoddane ścieraniu. Zastosowanie kruszywa poddanego ścieraniu przez cztery godziny spowodowało zmniejszenie wytrzymałości betonu. Mieszaniny zawierające kruszywo poddane ścieraniu wykazywały lepszą urabialność w porównaniu do mieszanek betonowych z kruszywem z recyklingu, które nie było poddane ścieraniu.

In this study the influence of processed recycled aggregate which has undergone grading, cleaning, attritioning, washing and drying on the properties of concrete was examined. The physical properties of recycled aggregate which may affect the fresh and hardened properties of concrete were also investigated. A relation has been established between the specific gravity, water absorption and the amount of adhered mortar for the natural aggregate substitutions with recycled aggregate to lessen the time required for carrying out these preliminary tests on coarse aggregate. Concrete mixes with 0%, 25%, 50%, 75% and 100% replacement and attrition period of two and four hours for two grades of concrete have been considered in the study. The two hour attrition period showed improvement in strength to a maximum of 7 % for M25 grade and 20% for M35 grade, whereas, loss of strength was observed for recycled aggregate concrete mixes containing aggregate attritioned for four hour. Mixes incorporating recycled aggregate subjected to attritioning exhibited improved workability comparing to concrete mixes with recycled aggregate not subjected to attrition.