2019 01 p. 10-20

Badania oczyszczania powietrza przez fotokatalityczne tynki gipsowe i ich wybranych właściwości technicznych
Photocatalytic gypsum plasters – studies of air cleaning properties and selected technical parameters

Kamila Zając, Reresa Rucińska, Antoni W. Morawski, Magdalena Janus

Cytować jako / Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.1.2

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu dodatku nowego fotokatalizatora w postaci modyfikowanego azotem tlenku tytanu oraz komercyjnego fotokatalizatora w postaci tlenku tytanu na właściwości oczyszczające i wybrane właściwości techniczne tynku gipsowego. Dodatek obu fotokatalizatorów pozwolił otrzymać tynki o właściwościach oczyszczających powietrze ze szkodliwych tlenków azotu. Fotokatalizator modyfikowany azotem zwiększył wodożądność tynku o ok. 9% przy 5% dodatku, podczas gdy fotokatalizator komercyjny już przy dodatku 1% zwiększył ją o 20%. Przy zachowaniu stałej konsystencji fotokatalizator modyfikowany azotem skracał czas wiązania tynku, podczas gdy komercyjny fotokatalizator go wydłużał. Zastosowanie dodatku fotokatalizatora modyfikowanego azotem w ilości 1% – 3% umożliwia produkcję tynku o właściwościach oczyszczających powietrze i zadowalających właściwościach technicznych.

The paper presents results of research on the effect of the addition of a new photocatalyst in the form of nitrogen-modified titanium oxide and a commercial photocatalyst in the form of titanium oxide on photocatalytic properties as well as selected technical properties of gypsum plaster. The addition of each photocatalysts allowed to obtain plasters able to purify the air from harmful nitrogen oxides. Addition of 5% of nitrogen-modified photocatalyst increased the water demand of plaster by about 9%, while the commercial photocatalyst increased it by 20% with just 1% addition. While maintaining a constant consistency, the nitrogen- modified photocatalyst reduced the setting time of the plaster, but the commercial photocatalyst increased it. The addition of a nitrogen-modified photocatalyst in the amount of 1% – 3% enables the production of plaster with photocatalytic properties and satisfactory technical properties.