2019 01 p. 45-55

Wpływ koniunktury w budownictwie na produkcję cementu w Polsce
The impact of the business cycle in the construction industry on cement production in Poland

Justyna Łapińska, Grzegorz Kądzielawski, Ewa Zdunek-Rosa, Agnieszka Huterska

Cytować jako / Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.1.5

W artykule dokonano oceny wpływu koniunktury w budownictwie na wielkość produkcji cementu w Polsce. W związku z tym skonstruowano i oszacowano dynamiczny, zgodny model ekonometryczny, w którym procesem objaśnianym była wielkość produkcji cementu. W zbiorze potencjalnych procesów objaśniających znalazły się cztery wybrane wskaźniki opisujące koniunkturę na rynku budowlanym: bieżący portfel zamówień na rynku krajowym, wykorzystanie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlanych, bieżąca produkcja na rynku krajowym oraz bieżąca sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wskaźniki te pochodziły z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny metodą tak zwanego „testu koniunkturalnego”, opartego o kwestionariusz ankiety. Przeprowadzone badanie wykazało, że jedynym ważnym czynnikiem przyczynowym, powiązanym z wielkością produkcji cementu, jest wykorzystanie przez przedsiębiorstwa budowlane mocy produkcyjnych. Proces ten okazał się być istotny jako proces bieżący (w okresie t) oraz opóźniony o jeden miesiąc (w okresie t-1).

The article evaluates the impact of the business cycle in the building industry on the volume of cement production in Poland. Therefore, a dynamic congruent econometric model was constructed and estimated, where the volume of cement production was a dependent variable. The set of potential explanatory processes includes four selected indicators describing the economic situation on the building market: the current domestic investment portfolio, the utilization of the production capacity by construction companies, the current domestic production, and the current financial situation of construction companies. These indicators came from surveys conducted by the Central Statistical Office using the so-called „business cycle testing”, based on a questionnaire survey. The study showed that the only important causal factor related to the volume of cement production is the use of production capacity by construction companies. This process proved to be significant as the current process (in the time period) and with a one-month lag (in the time period t-1).