2019 02 p. 85-91

Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnym
Strength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials

G. HATHI RAM, B. SESHA SREENIVAS, D. RAMA SESHU

Cytować jako / Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.2.1

Beton geopolimerowy jest jednym z nowoczesnych materiałów budowlanych zastępujących klasyczny beton z cementu portlandzkiego. Przeprowadzono wiele badań dotyczących zasto- sowania betonu geopolimerowego jako materiału budowlanego, jednak nieliczne z nich dotyczą jego zastosowania w konstrukcjach. Praca przedstawia porównanie wyników wytrzymałości wiązania stali z betonem zwykłego i geopolimerowego. Przeprowadzono badania przyczepności metodą „pull out” na 27 belkach o wymiarach 100×100×200 mm, wykonanych z trzech różnych klas betonu geopolimerowego, a mianowicie M20, M35 i M50, zbrojonych prętami TMT o średnicy 16 mm. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie równania opisującego przyczepność betonu geopolimerowego do stali, którego poprawność zweryfikowano. Znormalizowane naprężenie przyczepność-przemieszczenie betonu geopolimerowego przyjmuje w przybliżeniu formę dwuliniową.

One of the new construction materials evolved as a replacement to Ordinary Portland cement concrete is geopolymer concrete. Many investigations have been done to develop geopolymer con- crete as a material but researches on structural use of geopoly- mer concrete are very few. This paper presents the experimental investigation on the bond behavior of normal and geopolymer concrete. The bond strength behavior of 27 geopolymer concrete prisms of size 100×100×200 mm of grades M20, M35 and M50 reinforced with 16 mm TMT rod is studied using pull out tests. An equation for the bond strength of geopolymer concrete is obtained from the experimental results and is also validated. The normalized bond-slip behavior of GPC can be idealized as bilinear curve.