Issue 2 – 2019


Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnym
Strength characteristics of geopolymer concrete using GGBFS and fly ash as source materials

G. HATHI RAM, B. SESHA SREENIVAS, D. RAMA SESHU


Wpływ pyłu bazaltowego na budowę strefy przejściowej kruszywa z zaczynem cementowym
The influence of basalt dust on the composition of the interfacial transition zone of aggregates with cement matrix

MAGDALENA DOBISZEWSKA


Reakcje stali z pręta stalowego z matrycą cementową w strefie przejściowej w zbrojonym betonie
The reaction of steel bar with cement matrix in the interfacial transition zone of reinforced concrete

W. KURDOWSKI, B. TRYBALSKA


Skuteczność stabilizacji cementem podłoża nawierzchni drogowej na podstawie wyników badania płytą statyczną
Effectiveness of cement in stabilizing subgrade of pavement as based on static plate load tests

TOMASZ BARDEL, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI


Prognozowanie wytrzymałości na ściskanie betonu natryskowego przy zastosowaniu inteligentnych metod obliczeniowych: sztucznej sieci neuronowej i regresji wektorów wspierających
Prediction of shotcrete compressive strength using Intelligent Methods; Neural Network and Support Vector Regression

HAMID KALHORI, RAHEB BAGHERPOUR


Wpływ nanokrzemionki na mrozoodporność zapraw z cementu z dodatkiem popiołu lotnego, dojrzewających w warunkach korozyjnych, w różnych temperaturach
Effect of nano silica on freeze-thaw resistance of cement-fly ash mortars, cured in corrosive condition at different temperature

YAN ZHANG, HUAQING LIU, RUIMING TONG, JUN REN


Mączka wapienna jako aktywny dodatek mineralny do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
Limestone meal as active mineral additive for production of aerated autoclaved concrete

WIESŁAW KURDOWSKI, JAROSŁAW PAWLUK