2019 03 p. 167

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE GLIN Z DODATKIEM POPIOŁU LOTNEGO KRZEMIONKOWEGO I WAPIENNEGO

COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF CLAYS TREATED BY SILICEOUS AND CALCAREOUS FLY ASH

L. BULÍKOVÁ, F. KRESTA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.3.167

W pracy opisano wyniki badań stabilizacji dwóch rodzajów glin lessowych, pozyskanych z miejsc budowy dróg na obszarze Moraw, które uzdatniono dodatkami 5%, 10% i 15% dwóch popiołów lotnych: krzemionkowego z konwencjonalnego kotła oraz wapiennego ze spalania w kotle fluidalnym. Uzyskane wyniki pokazały, że badane popioły lotne krzemionkowy i wapienny mają potencjał do wykorzystania ich do uzdatniania gruntów. Właściwości mechaniczne gruntów zależą od rozkładu wielkości ziaren oraz zawartości frakcji iłowej. Wpływają one głównie na wilgotność oraz nośność. Popiół lotny wapienny z elektrowni przy hucie żelaza i stali w Trzyńcu wykazuje właściwości hydrauliczne, a jego wartość wskaźnika nośności CBR wynosiła 500% po 28 dniach dojrzewania. Dodatek tego popiołu lotnego spowodował zmniejszenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego uzdatnionych gruntów oraz zwiększenie wytrzymałości na ścinanie, a także wpłynął na kontrolę zmian objętości.

The paper describes the results of stabilization tests of two types of loess clays obtained from road construction sites in the area of Moravia, which were treated with 5%, 10% and 15% additions of two fly ashes: siliceous one from a conventional boiler and calcareous one from combustion in a fluidized bed boiler. The obtained results showed that both investigated fly ashes have the potential to use them for soil treatment. The mechanical properties of soils depend on the grain size distribution and the clay fraction content. They affect mainly moisture content and load capacity. Fly ash from the power plant at the iron and steel plant in Třinec exhibits hydraulic properties, and its CBR capacity index was 500% after 28 days of maturing. The addition of this fly ash caused a reduction in the maximum bulk density of the soil backbone of the treated soils and increased shear strength, as well as influenced the control of volume changes.