2019 03 p. 202

KOROZJA ZACZYNU Z ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO W WODNYM ROZTWORZE NH4Cl


CORROSION OF BLASTFURNACE SLAG PASTE IN AQUEOUS SOLUTION OF NH
4Cl

B. SŁOMKA-SŁUPIK, J. PODWÓRNY, B. TRYBALSKA

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.3.202

Praca przedstawia wyniki badania procesu korozji zaczynu wykonanego z alkalicznie aktywowanego żużla wielkopiecowego. Jako aktywator zastosowano 5% dodatek krzemianu sodu. Zmielony żużel z aktywatorem zmieszano z wodą w stosunku masowym w/ż = 0,4. Po 5 miesiącach dojrzewania w wodzie jedną z próbek zanurzono na 19 dni w nasyconym roztworze wodnym NH4Cl o stężeniu 27%, co odpowiada stężeniu NH4+ około 7,2 mol/dm3. Makroskopowe obserwacje przełamu próbki po korozji w roztworze chlorku amonu nie wykazywały zmian dostrzegalnych wzrokowo. Przeprowadzone badania pokazały, że przebieg korozji był strefowy – utworzyło się kilka granic frontów, podobnie jak w przypadku korozji zaczynu cementowego. W warstwach przy brzegu obserwowano zwiększoną zawartość węglanów wapnia oraz glinu, prawdopodobnie w postaci gibbsytu. Mikrostruktura przy powierzchni, do głębokości ok. 4,5 mm nie była porowata ani spękana. Jej nieciągłości wypełniały produkty karbonatyzacji. Nie wykryto krystalicznych faz siarczanowych ani amonowych. Krystalizację NaCl powodował aktywator sodowy. Glin ulegał ługowaniu z fazy C-A-S-H od głębokości około 8 mm i przemieszczał się w kierunku powierzchni próbki. Zawartość jonów siarczanowych zmniejszała się liniowo w kierunku zewnętrznej powierzchni próbki.

The paper presents the results of investigation on the corrosion process of alkali activated blast furnace slag paste. As the activator, a 5% addition of sodium silicate was used. The ground slag with activator was mixed with water in a mass w/s ratio = 0.4. After 5 months of curing in water, one of the samples was immersed for 19 days in a saturated aqueous solution of NH4Cl. Concentration of the solution was equal to 27%, which corresponds to an NH4+ concentration of about 7.2 mole/dm3. Macroscopic observations of the fracture of the sample immersed in the ammonium chloride solution did not show any visual changes. The tests carried out showed that the course of corrosion was zonal – several fronts were created, similar to corrosion of cement paste. In layers at the edge, an increased content of calcium carbonate and aluminium, probably in the form of gibbsite was found. The microstructure at the surface, to a depth of approx. 4.5 mm, was not porous or cracked. Its discontinuities were filled with carbonation products. No crystalline sulphate or ammonium phases were detected. NaCl crystallization was caused by a sodium activator. The aluminium was leached out of the C-A-S-H phase from a depth of about 8 mm and moved towards the surface of the sample. The content of sulphate ions decreased linearly towards the outer surface of the sample.