2019 05 p. 407

WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI SPOIWA ODZYSKANEGO Z ODPADÓW BETONOWYCH

THE TEMPERATURE EFFECT ON THE PROPERTIES OF THE BINDER RECOVERED FROM WASTE CONCRETE

B. GUSEV, S. SAMCHENKO, Y. KRIVOBORODOV

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.5.7

Recykling spoiwa i kruszywa drobnego z odpadów betonowych jest możliwy, po obróbce termicznej drobnej frakcji otrzymanej w procesie wytwarzania kruszywa grubego. Uzyskany tą metodą materiał trzeba prażyć w piecach, w temperaturze około 700°C, a następnie rozdrabniać w młynie kulowym, do uziarnienia typowego dla cementu. W zależności od rodzaju i klasy odpadowego betonu wyjściowego uzyskać można spoiwo, którego zaczyn będzie osiągał wytrzymałość od 10 MPa do 30 MPa.

Recycling of the binder and fine aggregate is possible after the thermal treatment of fine fraction, produced during the manufacture of coarse aggregates, from waste concrete. Recovered material is sintered in furnace at temperatures of about 700oC and then ground in a ball mill to a fineness of cement. Depending on the type of initial waste concrete a binder with the compressive strength of the paste from 10 MPa to 30 MPa, can be obtained. The paper presents the results of such binders production, from different class waste concrete.