Issue 6 – 2019 (24)


Pages: 421 – 431

ZASTOSOWANIE KRUSZYW ODZYSKANYCH ZE ZNISZCZONEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W BETONOWYCH NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH

A STUDY ON THE USE OF RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT AGGREGATES IN PAVEMENT QUALITY CONCRETE

Y. PALURI, M. HEERALAL, P. R. KUMAR

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.1


Pages: 432 – 447

BADANIA KALORYMETRYCZNE ORAZ MODELOWANIE NUMERYCZNE WPŁYWU WYBRANYCH DOMIESZEK CHEMICZNYCH NA SZYBKOŚĆ HYDRATACJI CEMENTU, TWARDNIEJĄCEGO W RÓŻNYCH TEMPERATURACH

CALOMETRIC MEASUREMENTS AND NUMERICAL MODELLING OF THE EFFECTS OF SELECTED CHEMICAL ADMIXTURES ON THE DEVELOPMENT OF CEMENT HYDRATION AT DIFFERENT TEMPERATURES

W. KIERNOŻYCKI, J. BŁYSZKO

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.2


Pages: 448 – 454

WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM

WPŁYW SKŁADU BETONÓW ZWYKŁYCH I WYSOKOWARTOŚCIOWYCH NA ICH WILGOTNOŚĆ W UMOWNYM STANIE POWIETRZNO-SUCHYM

J. ŚLIWIŃSKI

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.3


Pages: 455 – 461

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WPŁYWIE METALI CIĘŻKICH NA WIĄZANIE CEMENTU PORTLANDZKIEGO

THE FACTORS GOVERNING THE INFLUENCE OF HEAVY METALS ON THE SETTING OF PORTLAND CEMENT

P. PICHNIARCZYK

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.4


Pages: 455 – 461

DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO W POLSCE – DOBRA PRAKTYKA

SOCIAL ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND – GOOD PRACTICE

J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELAWSKI,P. BRZUSTEWICZ

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.5


Pages: 462 – 470

BADANIA FIBROKOMPOZYTU CEMENTOWEGO Z DUŻYM UDZIAŁEM PRZEMYSŁOWYCH PRODUKTÓW UBOCZNYCH, TWARDNIEJĄCEGO W WARUNKACH NAPRĘŻEŃ POKRYTYCZNYCH

RESEARCH OF THE FIBER REINFORCED STRAIN HARDENING CEMENTITIOUS COMPOSITE WITH HIGH VOLUME OF INDUSTRIAL BY-PRODUCTS

M. JAŠEK, K. STEJSKALOVÁ, J. HURTA, J. BROŽOVSKÝ

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.6


Pages: 471 – 493

WPŁYW IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ WODNYMI ROZTWORAMI Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 ORAZ ZnSiF6 NA WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW I BETONÓW

EFFECTS OF SURFACE IMPREGNATION WITH AQUEOUS SOLUTIONS: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 AND ZnSiF6ON THE PROPERTIES OF MORTARS AND CONCRETES

W. SZUDEK, P. SZOŁDRA, G. MALATA

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.7


Pages: 494 – 505

WPŁYW STOSUNKU Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) NA REAKTYWNOŚĆ SYNTETYCZNEGO SZKŁA POPIOŁOWEGO I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE ZAPRAWY Z DODATKIEM TEGO POPIOŁU LOTNEGO

INFLUENCE OF Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) RATIO ON REACTIVITY OF SYNTHETIC FLY ASH GLASS AND THE MECHANICAL PROPERTIES OF THIS FLY ASH CEMENT MORTAR

E. TKACZEWSKA

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.8


Pages: 506 – 514

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH BADANYCH ZA POMOCĄ NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH CEM I 42,5R, O RÓŻNYM SKŁADZIE FAZOWYM

THE ACTIVITY INDEXES OF SILICEOUS FLY ASHES TESTED WITH STANDARD PORTLAND CEMENTS CEM I 42.5R, WITH DIFFERENT PHASE COMPOSITION

T. BARAN

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.9


Pages: 515 – 524

WPŁYW DODATKU GRANULOWANEGO ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO DO CEMENTU NA WYMYWALNOŚĆ MIESZANEK BETONOWYCH DO ROBÓT PODWODNYCH

EFFECTS OF ADDING GRANULATED BLAST-FURNACE SLAG TO CEMENT ON THE WASHOUT OF CONCRETE MIXES IN UNDERWATER CONSTRUCTION

S. GRZESZCZYK, K. JUROWSKI, J. KOWALSKA

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2019.24.6.10