CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE: SZCZEGÓLNE WARUNKI POWTÓRNEGO WYKORZYSTANIA W EUROPIE PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ

CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTES: SPECIFIC CONDITIONS FOR RECYCLING IN NORTH WEST EUROPE

SIMON DELVOIE, LUC COURARD, JULIEN HUBERT, ZENGFENG ZHAO, FRÉDÉRIC MICHEL

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.1

Odpady budowlane i rozbiórkowe [OBR] szacuje się na jedną trzecią wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii Europejskiej, a objętościowo jest ich najwięcej. Materiały obojętne: beton, cegły, płytki i ceramika, stanowią największą część odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Odpady te można wykorzystać jako surowce wtórne do produkcji piasku i kruszyw. Rynek takich piasków i kruszyw jest jednak złożony i zależny od wielu czynników. Ulega on licznym zmianom w zależności od regionu, nawet w tym samym kraju. Na potrzeby tego artykułu, w pięciu krajach Europy północno-zachodniej: Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburga i Holandii przeprowadzono ilościową analizę wytwarzanych odpadów, w której wzięto pod uwagę następujące czynniki: ilośćwytwarzanych odpadów w tym rozbiórkowych, produkcję piasków i kruszyw z recyklingu oraz produkcję piasków i kruszyw natural-nych. Ponieważ rynek produktów z recyklingu wiąże się równieżz kosztami transportu – głównie transportu drogowego, to w anali-zie uwzględniono również dane dotyczące rozmieszczenia zakła-dów przetwarzania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, ilości kamieniołomów wydobywających surowce naturalne, położenia składowisk oraz opłaty za składowanie. Analiza obejmuje równieżprzepisy i wymagania krajowe lub regionalne. Na podstawie zebrnych danych stwierdzono, że rynek piasków i kruszyw z recyklingu jest bardziej rozwinięty w Holandii i w regionie fl amandzkim niżw innych badanych regionach.The Construction and Demolition Wastes [C&DW] are estimated at one-third of the total wastes generated in the European Union and represent the main fl ux in volume. Inert materials, e.g. con-crete, bricks, tiles and ceramics constitute the largest fraction of construction and demolition wastes. These wastes can be recovered as secondary raw materials after a recycling process, resulting in the production of recycled sands and aggregates. The market for recycled sands and aggregates is, however, complex and sensitive. It can be affected by many parameters and may be very variable from one region to another, even in the same country. A quantitative analysis of the market is carried out in fi ve North West European countries: Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands. For achieving this analysis, attention is paid to the following data/parameters: generation of inert construction and demolition wastes, production of recycled sands and aggregates and production of natural sands and aggre-gates. Since the market of recycled products is also governed by transportation costs, mainly transported by road, the study has also compiled data on the density of recycling plants for construction and demolition wastes, the density of pits and quarries extracting natural materials, the density of inert landfi lls and taxes applied for C&DW landfi lling. National/regional legislation and requirements are also included in the analysis. Based on the compiled data and objective reasons, it is observed that the market of recycled sands and aggregates is more developed and more suitable in the Netherlands and in Flanders [North of Belgium] than in the other investigated countries/regions.