ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

OCENA ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM W POLSCE Z ZASTOSOWANIEM WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

ASSESSMENT OF THE SCOPE OF ACTIVITIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CEMENT INDUSTRY IN POLAND WITH THE USE OF MULTI-DIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

JUSTYNA ŁAPIŃSKA, IWONA ESCHER, GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI, PAWEŁ BRZUSTEWICZ

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.4

W artykule autorzy wykorzystali metodę porządkowania liniowego, należącą do metody wielowymiarowej analizy porównawczej, do oceny zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, reali-zowanych w Polsce przez przedsiębiorstwa przemysłu cemento-wego. Ocena ta została oparta na konstrukcji wskaźnika syntetycz-nego [Qi], w którym uwzględniono trzy zmienne diagnostyczne: (i) zakres działańśrodowiskowych i społecznych komunikowanych przez fi rmę, (ii) liczbę opublikowanych raportów w CSRinfo, (iii) wielkośćfi rmy mierzoną udziałem w rynku. Przeprowadzona anali-za pozwoliła na identyfi kację liderów w zakresie komunikowanych aktywności, wpisujących się w działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są to przede wszystkim największe podmioty przemysłu cementowego funkcjonujące w Polsce, bę-dące częścią globalnych grup kapitałowych. The article uses the linear ordering method, which falls under the multi-dimensional comparative analysis methods, to assess the scope of activities for sustainable development carried out by cement industry companies operating in Poland. This assessment was based on the structure of the synthetic measure [Qi], which included three diagnostic variables: (i) the scope of environmental and social activities communicated by the company, (ii) the number of published reports in CSRinfo, (iii) company size measured by its market share. The analysis allowed for the identifi cation of leaders in the fi eld of communicated activities that are part of the activities undertaken for sustainable development. They are primarily the largest entities of the cement industry in Poland, which are part of global capital groups.