SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ KLINKIERU PODCZAS PRODUKCJI CEMENTU

SOME PROBLEMS RESULTING FROM HIGH CLINKER TEMPERATURE IN CEMENT PRODUCTION

JAROSŁAW PAWLUK

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.3

Zbyt wysoka temperatura klinkieru, w szczególności wyższa od 70°C, powoduje pewne trudności w produkcji cementu, pogarsza jego jakość i prowadzi do zbrylania materiału w silosie. Aby zapo-biec tym problemom należy stosować specjalne zabiegi techno-logiczne dążące do uzyskania klinkieru o odpowiednim składzie granulometrycznym. W przypadku niewystarczającego wychło-dzenia klinkieru w chłodniku, należy zastosować wtrysk wody do chłodnika lub do urządzeń transportujących klinkier. Wtrysk wody do młyna w ilości powietrza służącego do przewietrzania młyna również daje dobre rezultaty. Dodatkowo korzystne jest częścio-we zastąpienie gipsu anhydrytem, w młynie lub silosie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest instalacja chłodnika do cementu, niżponoszenie konsekwencji jego wysokiej temperatury. Too high clinker temperature, especially above 70°C, causes se-veral diffi culties in cement production, lowers its quality and leads to lumping of the material in the silos. To avoid these diffi culties the appropriate clinker granulometry trough special technological treatment, should be obtained. In the case of insuffi cient cooling in the cooler the water spraying into the cooler or on clinker trans-porting devices is to be employed. Water injection into the mill as amount of ventilation air give also good results. Finally the partial substitution of gypsum by anhydrite in the mill or in silos. It is much better to install the cement coolers than to carry the consequences of high cement temperature.