THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

ZDOLNOŚĆ IŁOWO-CEMENTOWYCH SPOIW HYDRAULICZNYCH DO AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW ALIFATYCZNYCH I AROMATYCZNYCH

THE ABILITY OF CLAY-CEMENT HYDRAULIC BINDERS TO ACCUMULATE ALIPHATIC AND AROMATIC HYDROCARBONS

AGATA STEMPKOWSKA

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.6

Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Przedostawanie sięniedostatecznie oczyszczonych ścieków rafi neryjno-petrochemicz-nych do gruntów, otwartych zbiorników wodnych czy ziemi upraw-nej oraz awarie i wypadki z udziałem produktów naftowych mogąpowodować poważne następstwa, wynikające z silnie toksycznego i kancerogennego charakteru tych substancji. W artykule przed-stawiono możliwości zastosowania spoiw iłowo-cementowych do ograniczenia migracji zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z gruntów silnie zanieczyszczonych. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku gruntów silnie skażonych – na przy-kład pochodzących ze składowiska odpadów w Glasgow, można znacznie ograniczyć penetrację węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Część węglowodorów alifatycznych, która prze-dostawała się do roztworów penetrujących w trakcie pomiarów, nie przekraczała ilości regulowanych normą. Environmental pollution by oil derivatives is one of the most important ecological problems. The penetration of insuffi ciently treated refi nery-petrochemical wastewater into lands, open water reservoirs, arable lands, as well as failures and accidents involving petroleum products, can cause serious consequences resulting from the highly toxic and carcinogenic nature of these substances. The article presents the possibilities of clay and cement binders ap-plication to reduce the migration of organic pollutants from heavily contaminated soils. The conducted research showed that in the case of heavily contaminated soils (e.g. from the Glasgow waste landfi ll) the penetration of aromatic and aliphatic hydrocarbons can be signifi cantly reduced. The part of aliphatic hydrocarbons, that migrated into the penetrating solutions during whole measurements time, did not exceed the standard requirements.