ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNYCH GRUNTOBETONÓW WOBEC STALI ZBROJENIOWEJ

ANALYSIS OF PROTECTIVE PROPERTIES OF SOIL-CEMENTS TOWARDS REINFORCING STEEL

TOMASZ ZDEB, TOMASZ TRACZ, MATEUSZ ŻELAZIK

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.7

W artykule przedstawiono wyniki badań składu oraz odczynu pH fazy ciekłej wypełniającej pory gruntobetonów, pozyskanej metodąługowania oraz ekstrakcji ciśnieniowej. Badania dotyczyły dwóch gruntobetonów wykonanych z różnego rodzaju gruntu rodzimego: sypkiego i spoistego,o różnych stosunkach w/c wprowadza-nego do gruntu zaczynu cementowego, odpowiednio 0,8 i 2,0. Otrzymane wyniki badań składu fazy ciekłej, oznaczone metodąchromatografi i jonowej, jak i pH, posłużyły do oceny właściwości ochronnych gruntobetonów wobec stali zbrojeniowej. Wyniki prze-prowadzonych badań wskazują na pełną zdolność badanych grun-tobetonów do ochrony stali przed korozją, a także na potencjalnie dużą trwałość ich samych. Ponadto, ze względu na podjętą próbęoznaczenia składu fazy ciekłej gruntobetonów dwiema metodami, w artykule poddano dyskusji poziom ich zróżnicowania pod kątem składu chemicznego. The paper presents the results of tests concerning the chemical composition and pH of the pore solution of soil-cements, obtained by leaching and pressure extraction. The study concerned two soil-cements of different composition: types of loose and cohesi-ve native soil,and the w/c ratio of the cement paste introduced into the soil: 0.8 and 2.0 respectively. The test results concerning pore solution composition and pH values, obtained using ion chromatography, were used to assess the protective properties of soil-cements towards reinforcing steel. The results of the tests conducted indicate the full ability of investigated soil-cements to protect steel against corrosion as well as the potentially high du-rability of the soil-cements themselves. Moreover, an attempt was made to determine the composition of the pore liquid phase by two methods, and the scale of differences in the chemical compositions obtained using these methods, is discussed in the paper.