Issue 6 – 2020 (25)


Pages: 432 – 443

Wpływ spoiw drogowych oraz cementu z dodatkiem mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych

The effect of hydraulic road binders and cement with diamidoamine lactate additive on the compressive strength and freeze-thaw resistance of cohesive soils

Szymon Węgliński

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.1


Pages: 444 – 456

Ryzyko związane z oceną i weryfikacją stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. Analiza wyników badań cementowych zapraw klejących do płytek ceramicznych wykonanych na zlecenie polskich organów nadzoru budowlanego w latach 2016-2020

Risk related to the assessment and verification of the constancy of performance of construction products. Analysis of the results of the tests of cementitious adhesives for ceramic tiles commissioned by Polish construction supervision authorities in 2016-2020

Marcin Kulesza, Mateusz Łukasik, Bartosz Michałowski, Jacek Michalak

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.2


Pages: 457 – 468

Właściwości materiałów cementowych wzmacnianych odpornymi na środowisko zasadowe włóknami szklanymi, jako odpowiedniego materiału do zastosowań naprawczych

Properties of cementitious materials reinforced with alkali-resistant glass fibres as a suitable material for repair applications

Nourredine Arabi

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.3


Pages: 469 – 479

Szlam naftowy jako paliwo i surowiec do produkcji cementów pucolanowych

Oil sludge as a fuel and raw material in the production of cement-based pozzolanic composites

Hayat Kourdache, Mehdi Adjdir, Abdelaziz Bendraoua, Jean Michel Brucker

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.4


Pages: 480 – 494

Wpływ dodatku mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość oraz mikrostrukturę zaczynów i zapraw z cementu portlandzkiego

The influence of ground waste glass cullet addition on the compressive strength and microstructure of Portland cement pastes and mortars

Łukasz Gołek, Wojciech Szudek, Monika Błądek, Monika Cięciwa

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.5


Pages: 495 – 504

Wpływ nanocząsteczek grafitu na wytrzymałość i odporność na karbonatyzację zaprawy cementowej

Effect of graphite nanoparticles on strength and carbonation performance of cement mortar

Xiaoqing Zheng

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.6


Pages: 505 – 513

Zastosowanie stanowiska do pomiarów przewodnictwa cieplnego w celu poszukiwania nowych, korzystnych dla środowiska, gipsowych rozwiązań materiałowych w budownictwie

Application of experimental setup for the thermal conductivity measurement for searching novel environmental material solutions used in construction

Karol Prałat, Mirosław Grabowski, Łukasz Majewski

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.6.7