ISSUE 3 – 2022 (27)

Pages: 154 – 165

Tytuł: Sytuacja i kierunki rozwoju autoklawizowanego betonu komórkowego w Europie

Title: Current situation and further development of AAC in Europe

Robert Turski, Wojciech Rogala

e-mail: robert.turski@xella.com

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.1

StreszczenieAbstract
W artykule przedstawiono aktualną sytuację branży produkującej autoklawizowany beton komórkowy oraz kierunki rozwoju. Przedstawiono mapę drogową dla branży do osiągnięcia zeroemisyjnej produkcji i cyklu życia produktu do 2050 roku oraz omówiono rodzaje emisji dwutlenku węgla przy produkcji betonu komórkowego i sposoby na ich ograniczenie. W artykule omówiono także metody zwiększające konkurencyjność branży produkującej ABK oraz aktualne i przyszłe wykorzystanie cyfryzacji i mechanizacji prac na budowie.The article presents the current situation of the industry manufacturing autoclaved aerated concrete and the possibilities for further development. It presents a roadmap for the industry to achieve net-zero-emission during production and life cycle till 2050, and discusses the sources of carbon dioxide emissions in the production of AAC and methods, which can be taken to reduce them. The article also discusses ways to increase the competitiveness of the AAC manufacturing industry as well as current and future ways of using digitisation and mechanisation on construction sites.

Pages: 166 – 177

Tytuł: Przyjazne środowisku rozwiązania materiałowe w technologii autoklawizowanego betonu komórkowego

Title: Environmentally friendly material solutions in the technology of autoclaved aerated concrete

Waldemar Pichór

e-mail: pichor@agh.edu.pl

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.2

StreszczenieAbstract
Autoklawizowany beton komórkowy jest materiałem przyjaznym środowisku. Jednak wymogi współczesnego świata, a przede wszystkim troska o przyszłość, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań minimalizujących negatywne skutki środowiskowe. W pracy przedstawiono wybrane rozwiązania wykorzystania w technologii autoklawizowanego betonu komórkowego materiałów odpadowych i ubocznych produktów z innych technologii, z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń i ograniczeń. Zwrócono również uwagę na zagospodarowanie odpadu z betonu komórkowego w innych technologiach, przede wszystkim jako substytutu cementu lub dodatku do betonu. Praca ma ze względu na swoją objętość wybiórczy zakres, jednak głównym jej celem jest przedstawienie trendów i kierunków poszukiwań nowych rozwiązań materiałowych, w tej technologii.Autoclaved aerated concrete is an environmentally friendly material. However, the demands of the modern world and, above all, care for the future, necessitate the search for new solutions to minimise negative environmental effects. This paper presents selected solutions for the use of waste materials and by-products from other techniques in autoclaved aerated concrete production, taking into account potential risks and limitations. Attention was also drawn to the use of aerated concrete waste in other methods, primarily as a cement substitute, or concrete additive. The paper is selective in nature due to its volume, but the main purpose is to present trends and directions in the search for new material solutions in this technology.

Pages: 178 – 197

Tytuł: Możliwości nieniszczących badań istniejących konstrukcji murowych wykonanych z elementów autoklawizowanego betonu komórkowego

Title: Features of non-destructive testing of existing masonry structures made of autoclaved aerated concrete units

Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec, Wojciech Mazur

e-mail: Radoslaw.Jasinski@polsl.pl

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.3

StreszczenieAbstract
W artykule opisano możliwości nieniszczących badań istniejących konstrukcji z elementów murowych, z autoklawizowanego betonu komórkowego. Opracowano zależności umożliwiające wyznaczenie znormalizowanej wytrzymałości na ściskanie autoklawizowanego betonu komórkowego, metodą semi-nieniszczącą MDT. Wykorzystano ogólną postać znanej z diagnostyki betonu zwykłego krzywej Neville’a, którą skalibrowano do ABK nominalnych klas gęstości 400, 500, 600 i 700. Wykonano badania i opracowano dodatkowe zależności empiryczne, pozwalające uwzględnić wpływ gęstości i wilgotności. Przedstawiono ponadto ultradźwiękową metodę nieniszczącą NDT wykalibrowaną na standardowych próbkach sześciennych 100×100×100 mm, o różnej gęstości i wilgotności. Oprócz nieniszczącej metody ultradźwiękowej zastosowano także metodę sklerometryczną skalibrowaną na całych elementach murowych, ograniczoną do jednej nominalnej gęstości, o zróżnicowanej wilgotności. Przedstawiono praktyczną ocenę wytrzymałości ABK, w istniejącej konstrukcji murowej.The article describes the possibilities of non-destructive testing of existing structures, made of autoclaved aerated concrete [AAC] masonry units. Relationships that allow the determination of the normalized compressive strength of autoclaved aerated concrete, were developed with the MDT semi-non-destructive method. The general form of the Neville curve, known from the diagnosis of plain concrete was used, which was calibrated to AAC of nominal density classes 400, 500, 600 and 700. The tests were performed and additional empirical relationships were built, to allow for the influence of density and moisture. Moreover, an ultrasonic non-destructive NDT method calibrated on standard cubic 100 × 100 × 100 mm samples of various densities and moisture, is presented. In addition to the non-destructive ultrasound method, the sclerometric method, calibrated on the entire masonry elements, limited to one nominal density of 600 kg/m3 with varying moisture, was also used. A practical application of AAC strength assessment in the existing masonry structure, has been presented.

Pages: 198 – 210

Tytuł: Specyfika projektowania stropów prefabrykowanych na przykładzie płyt kanałowych

Title: Specificity of precast floor design, on the example of the hollow-care slabs

Wit Derkowski, Miłosz Jeziorski

e-mail: wit.derkowski@lnu.se

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.4

StreszczenieAbstract
Stropy prefabrykowane zyskują coraz większą popularność we współczesnym budownictwie, przede wszystkim z uwagi na ich szybką realizację. Jednakże zapisy norm dotyczących projektowania stropów są często niejednoznaczne, a czasami wątpliwe. W artykule omówiono wybrane zagadnienia projektowania stropów z płyt kanałowych, które często sprawiają problemy w praktyce projektowej, podając odwołania do odpowiednich badań naukowych w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcono zasadom dystrybucji obciążenia skupionego na sąsiednie płyty w polu stropowym, wykonywania otworów w stropach, zagadnieniom podparcia stropu oraz uwzględniania tarczowej pracy płyty stropowej.Precast floors are gaining more and more popularity in modern construction, mainly due to their fast realization. However, the provisions of standards regarding floor design are often ambiguous and sometimes questionable. The article discusses selected issues of HC slabs design, which often pose problems in practice, with references to relevant scientific research in this field. Particular attention was paid to the principles of distribution of the concentrated load on adjacent slabs in the floor field, openings in the floors, support conditions and taking into account the slab function as an element of a floor.

Pages: 211 – 223

Tytuł: Rola prefabrykacji betonowej w architekturze

Title: The role of precast concrete in architecture

Przemysław Borek, Ligia Szulc

e-mail: Przemyslaw.Borek@pekabex.pl

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.5

StreszczenieAbstract
Postęp technologiczny w budownictwie przejawia się zarówno w uprzemysłowieniu projektów budowlanych, jak i w produkcji prefabrykatów wysokiej jakości w złożonych projektach architektonicznych. Proces produkcyjny wymaga szczegółowego przygotowania. Rozpoczyna się już na etapie projektowania obiektu, który stanowi najważniejszą część procesu jego realizacji. Nastąpiło znaczne przesunięcie w czasochłonnym wykonaniu projektu technicznego obiektu w stosunku do samej produkcji prefabrykatów, a zwłaszcza realizacji samego obiektu. Zarządzanie produkcją i projektem odbywa się dzięki technologii BIM, która wspiera nie tylko proces produkcji, ale także fazę jego przygotowania. Dokumentacja techniczna uwzględnia zarówno modułowość elementów ścian i stropów, jak również właściwości fizyczne, chemiczne i wizualne betonu poszczególnych elementów prefabrykowanych. Dlatego rysunki techniczne obiektów muszą być przygotowane z uwzględnieniem ścisłej współpracy budowniczych i architektów.Technological progress in construction is manifested in both industrialization of construction projects and in the production of high-quality precast elements in complex architectural projects. The production process requires detailed preparation. It begins at the design stage of the facility, which is the most important part of the implementation process. There was a significant change in the time-consuming execution of the technical design of the facility, in relation to the production of precast elements and especially the implementation of the facility itself. Production and project management are carried out thanks to BIM technology, which supports not only the production process but also the phase of its operation. The technical documentation takes into account both the modularity of the wall and ceiling elements, as well as the physical, chemical, and visual parameters of the concrete of individual prefabricated elements. Therefore, the technical drawings of the facilities must be prepared taking into account the close cooperation of builders and architects.

Pages: 224 – 240

Tytuł: Autoklawizowany Beton Komórkowy [ABK] w zrównoważonym budownictwie

Title: Autoclaved Aerated Concrete [AAC] in sustainable construction

Piotr Dauksza

e-mail: pdauksza@hplush.pl

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2022.27.3.6

StreszczenieAbstract
Problem globalnego ocieplenia i jego skutki dotyczą wszystkich mieszkańców naszej planety Ziemi. Szczególnie sektor materiałów budowlanych czuje się odpowiedzialny za podjęcie odpowiedzialnych działań spowalniających ten proces i emisji gazów cieplarnianych. W artykule przedstawiono informacje na temat działań podejmowanych w przemyśle autoklawizowanego betonu komórkowego, mających na celu zmniejszenie wpływu jego działalności na środowisko naturalne.The problem of global warming and its effects affect all inhabitants of our planet Earth. The building materials sector in particular feels responsible for taking responsible measures to slow down this process and greenhouse gas emissions. The article presents information on the activities undertaken in the autoclaved aerated concrete industry, aimed at reducing the impact of its activities on the natural environment.