2019 04 p. 267

Środowiskowe aspekty rozwoju zrównoważonego w przemyśle cementowym: działania komunikowane przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce

Environmental aspects of sustainable development in the cement industry: activities communicated by enterprises functioning in Poland

J. ŁAPIŃSKA, I. ESCHER, G. KĄDZIELEWSKI, P. BRZUSTEWICZ

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.2

Przedsiębiorstwa przemysłu cementowego, mając świadomość następstw prowadzonej działalności, podejmują liczne działania na rzecz ograniczania wpływu własnej produkcji na środowisko. Działania te należą do idei rozwoju zrównoważonego, przy czym ważne jest nie tylko podejmowanie działań z tego zakresu, ale też rzetelne komunikowanie o efektach, jakie przynoszą. W artykule dokonano analizy komparatywnej materiałów dostępnych na stronach internetowych przedsiębiorstw przemysłu cementowego działających na polskim rynku. Na jej podstawie zidentyfikowano kluczowe obszary, w ramach których badane firmy podejmują działania środowiskowe oraz dokonano oceny zakresu ich komunikowania. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, wszystkie badane firmy komunikują aktywność w obszarze środowiskowych aspektów rozwoju zrównoważonego, jednak nie zawsze wpisują się one we wszystkie z obszarów wyodrębnionych przez autorów. Także forma i zakres komunikacji są zróżnicowane. W najpełniejszym zakresie i we wszystkich rozważanych w artykule obszarach swoją aktywność komunikują największe podmioty przemysłu cementowego Polsce, będące częścią globalnych grup kapitałowych.

The enterprises of the cement industry, being aware of the consequences of their operations, undertake numerous actions to limit the impact of their own production on the environment. These activities perfectly fit into the idea of sustainable development, but it is important not only to take actions in this field, but also to communicate reliably about the effects they bring. In the article a comparative analysis of materials available on the websites of cement industry companies operating on the Polish market was carried out. Based on the analysis, key areas were identified in which the surveyed companies undertake environmental activities and the scope of their communication was assessed. As follows from the analysis, all surveyed companies communicate activity in the area of environmental aspects of sustainable development, however, they do not always fall into all of the areas identified by the authors. The form and scope of communication are also varied. To the greatest extent, and in all areas considered in the paper, these are the largest cement industry entities in Poland – which are part of global capital groups, that communicate their activities.