2019 04 p. 320

Skuteczność hydrofobizacji poprzez zastosowanie domieszek krzemoorganicznych w zaprawie cementowej

The effect of hydrophobic treatment by organosilicon admixtures of cement mortar

K. GRABOWSKA, M. KONIORCZYK

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.4.7

Związki krzemoorganiczne są stosowane z dobrym rezultatem do powierzchniowej ochrony porowatych materiałów budowlanych. W pracy podjęto próbę zastosowania domieszek opartych na krzemie do hydrofobizacji objętościowej porowatych zapraw i zaczynów cementowych. Przeprowadzono podstawowe badania w celu określenia wpływu dwóch domieszek: poli(dimetylosiloksanu) oraz wodnego roztworu żywicy metylosilikonowej. W pracy przedstawiono pierwsze wyniki badań nad wpływem siloksanów na wytrzymałość na ściskanie, absorpcję wody i mikrostrukturę zaprawy cementowej oraz kąt zwilżania zaczynów cementowych. Stwierdzono duży, korzystny wpływ poli(dimetylosiloksanu) na zmniejszenie absorpcji wody. Jednak niekorzystne zmniejszenie wytrzymałości zaprawy musi być wyjaśnione, co wymaga badań po dłuższym czasie dojrzewania zaprawy.

Organosilicon compounds have been used with good results for the surface protection of porous building materials. The paper attempts to use silicon-based admixtures for volumetric hydrophobization of cement mortar and paste. Basic research was carried out to determine the effect of two organosilicon admixtures: based on poly (dimethylsiloxane) and an aqueous solution of a methyl silicone resin. The paper presents the results of research on the influence of siloxanes on the compressive strength, water absorption and microstructure of cement mortar and the wetting angle of cement paste. The effect of poly(dimethylsiloxane) to reduce water absorption is particularly advantageous. But its negative impact on the mechanical properties must be solved. The use the water solution of methyl silicone resin as hydrophobic admixtures to bulk treatment requires further research taking into account the long-term studies.