2019 05 p. 351

PREFABRYKACJA BETONOWA. LEKCJE Z PRZESZŁOŚCI I POSTĘPY W PRZYSZŁOŚCI

CONCRETE PREFABRICATION. LESSONS FROM THE PAST AND ADVANCES FOR THE FUTURE

D. FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

Cytować jako:

Cite as:

doi://10.32047/CWB.2019.24.5.2

Od samego początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie, wnosząc do budownictwa wiele korzyści wypływających z uprzemysłowienia, rozwiązując jednocześnie problemy pojawiające się w początkowych latach. Obecnie prefabrykacja, w porównaniu z tradycyjnymi metodami budownictwa oraz betonem jako materiałem, prezentują wiele korzystnych właściwości. Beton prefabrykowany jest produkowany w zakładzie. Jedynym rozwiązaniem uprzemysłowienia przemysłu budowlanego jest przeniesienie prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. I tu pojawiają się prefabrykowane elementy. Produkcja w zakładzie pozwala na zastosowanie racjonalnych i efektywnych procesów, wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy na metr kwadratowy betonu, wynikające z automatyzacji produkcji. Stopniowo wprowadzana jest automatyzacja, którą stosuje się już do przygotowywania stali zbrojonej, montażu form, ułożeniu w nich betonu i wykończeniu powierzchni w betonie architektonicznym.

Prefabrication in concrete has evolved in depth and breadth from its beginnings, bringing many of the advantages of industrialisation to construction, while solving some of the problems that arose in the early years. Today prefabrication, compared to traditional construction methods, and concrete as a material, feature a number of beneficial characteristics. Precast elements are factory made products. The only way to industrialise the construction industry is to shift work from temporary construction sites to modern permanent facilities. Factory production entails rational and efficient manufacturing processes, skilled workers, systematisation of repetitive tasks, and lower labour costs per m2 as a result of automated production. Automation is gradually being implemented in factories and is already in place in areas such as the preparation of reinforcing steel, mould assembly, concrete casting, and surface finishing on architectural concrete.