THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS

REOLOGIA ZACZYNÓW CEMENTOWYCH Z DODATKIEM WAPNA HYDRATYZOWANEGO I ETEREM CELULOZY, A WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI ZAPRAW TYNKARSKICH

THE RHEOLOGY OF CEMENT PASTES WITH THE ADDITION OF HYDRATED LIME AND CELLULOSE ETHER IN COMPARISON WITH SELECTED PROPERTIES OF PLASTERING MORTARS

EDYTA SPYCHAŁ

doi: https://doi.org/10.32047/cwb.2020.25.1.2

W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw ce-mentowych modyfi kowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały wyznaczenie właściwości reologicznych: gra-nicy płynięcia i lepkości plastycznej. Dla zapraw określono gęstośćobjętościową, zawartość powietrza, skurcz, współczynnik retencji wody, zbadano ich proces wiązania i twardnienia przy użyciu metody ultradźwiękowej, uzupełniony o badanie wytrzymałości na ściskanie. Wyniki badań potwierdziły korzystny wpływ wapna hydratyzowanego i dodatku eteru celulozy na właściwości świeżej zaprawy tynkarskiej. Dodatek eteru celulozy powodował zwiększenie współczynnika re-tencji wody o co najmniej 10%, w porównaniu z zaprawami bez eteru. Wpływ eteru celulozy na retencję wody w zaprawie był większy niżwpływ wapna hydratyzowanego. Zarówno eter celulozy oraz wapno hydratyzowane powoduje wydłużenie wiązania i twardnienia, wpływa na zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu odkształceń skurczowych. The article presents the results of the investigation of pastes and cement mortars, modifi ed with lime and cellulose ether. Rheological measurements of pastes included yield stress and plastic viscosity. For mortars, bulk density, air content, shrinkage and water retention were determined. The setting and hardening process was inve-stigated by the ultrasonic method, with the compressive strength measurments. The test results confi rmed the benefi cial effect of hydrated lime and cellulose ether addition on the properties of fresh plaster. The addition of cellulose ether increased the water retention coeffi cient by at least 10%, compared to mortars without cellulose ether. The effect of cellulose ether on water retention in the mortar was more signifi cant than that of hydrated lime. Both cellulose ether and/or hydrated lime causes setting retardation as well as decrease of the hardening rate. Compressive strength is decreased while shrinkage deformation is reduced.